Torna

Sanitat vegetal

SERVEI D'INSPECCIÓ D'EQUIPS DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Una correcta aplicació de productes fitosanitaris requereix una distribució homogènia del producte, i que estigui d'acord amb les dosis autoritzades i recomanades, amb l'objecte d'evitar efectes nocius o perjudicials per a la salut humana i el medi ambient.

 

Una deficient regulació dels equips o màquines d'aplicació pot donar lloc a distribucions anòmales i la presència de desperfectes, avaries o desajusts que poden originar fugues o vessaments de producte en llocs inadequats.

 

DSCN1539.JPG

 

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un ús sostenible dels plaguicides, estableix determinats requisits de compliment obligat en aquesta matèria. Mitjançant el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris, es transposen al nostre ordenament jurídic l'article 8 i l'annex II de l'esmentada Directiva, que estableix que per prevenir aquests riscs és necessari, entre altres requeriments, utilitzar equips d'aplicació de productes fitosanitaris que funcionin correctament, garantint l'exactitud en la distribució i dosificació del producte, així com la no-existència de fugues en l'ompliment, la buidada i el manteniment.

 

Per a més informació podeu consultar aquest tríptic ITEAF_triptic.pdf