Torna

Sanitat vegetal

Documents per a dur l'assesorament en matèria de Gestió Integrada de Plagues

L'assessorament en matèria de gestió integrada de plagues queda justificat mitjançant els tres documents següents, els quals es poden  descarregar aquí (DOCUMENTACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS I.pdf):

  • CONTRACTE D'ASSESSORAMENT: acredita la relació contractual i l'existència d'un compromís d'assessorament específic en matèria de GIP entre l'assessor i productor. Està definit el contingut mínim del contracte d'assessorament.
  • DESCRIPCIÓ DE L'EXPLOTACIÓ assessorada : en la qual es realitzaria una identificació i descripció exhaustiva de l'explotació, i en concret de les principals incidències fitosanitàries. Aquest document consta d'un apartat de descripció general de l'explotació, d'un apartat específic de l'avaluació de l'estat fitosanitari de la explotació i d'una avaluació del risc mediambiental de la utilització de productes fitosanitaris.
  • REGISTRE D'ACTUACIONS FITOSANITÀRIES en què es reflectirà qualsevol manera d'intervenció fitosanitària realitzada a la parcel·la, totes les actuacions fitosanitàries s'han de fer per part de l'agricultor, prèvia indicació de les mateixes per part de l'assessor.

La gestió de les plagues dels vegetals en àmbits professionals s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de pràctiques amb baix consum de productes fitosanitaris, donant prioritat, quan sigui possible, als mètodes no químics, de manera que els assessors i usuaris optin per les pràctiques i els productes amb menys riscos per a la salut humana i el medi ambient, d'entre tots els disponibles per tractar una mateixa plaga. Tot això s'ha de portar a terme tenint en compte els principis generals de la gestió integrada de plagues que estableix l'annex I que siguin aplicables en cada moment i per a cada tipus de gestió de plagues.