Responsabilitat Social Corporativa


TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES

La Guia de transparència i rendició de comptes en l’Administració local diu:

La rendició de comptes d’una institució pública és el conjunt de mecanismes que permeten explicar, justificadament, els seus objectius i resultats, responent a les necessitats i als interessos que li han atorgat legitimitat i s’han vist concernits per les seves actuacions.

En un marc democràtic, la rendició de comptes és una idea originària i indissociable de la democràcia mateixa. La concepció de la rendició de comptes va més enllà de la idea tradicional del control extern i posterior, i es configura a partir d’analitzar la realitat dels mecanismes de transparència, participació, avaluació i control, en el complex context de les decisions i de les actuacions de la institució pública i de les relacions que ha establert amb tercers.

El Govern de les Illes Balears es regeix per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Estableix com a prioritats el dret d’accés a la informació pública i la millora contínua de la transparència com a canal de diàleg amb la ciutadania per retre comptes de la seva actuació. En definitiva, cerca que el Portal de Transparència sigui el canal d’accés de la ciutadania a tota la informació del Govern. A més, vetlla per l’acompliment i avalua el nivell de transparència de totes les administracions de les Illes Balears.

Emprendrem el camí cap a l’obertura de les dades de què disposa l’Administració (dades obertes) i la democràcia electrònica

Des de la CAIB apostam per integrar la política ètica i de responsabilitat social a l’estratègia i enfortir la prestació de serveis a tot el territori de l’arxipèlag d’acord amb els valors de diàleg permanent, bon govern, escolta activa, sostenibilitat, ètica, transparència, millora contínua i equitat. Feim passes per implantar de manera correcta una administració relacional i en xarxa, més competitiva i responsable davant la societat.

De la feina feta fins ara en matèria de transparència i bon govern, és important destacar algunes fites:

— Una passa essencial en la qual ha avançat aquest Govern i que ha evidenciat el seu compromís és l’aprovació del Codi ètic, al qual s’han adherit tots els seus càrrecs públics i personal eventual. El compliment del Codi ètic ha comportat, entre altres coses, la publicació de les declaracions de béns de tots els càrrecs públics de l’Administració autonòmica, els quadres de despeses que generen, els viatges que fan i els obsequis que reben, o la publicació de les agendes públiques de tots els membres del Govern.

— A més, s’ha creat la Comissió d’Ètica Pública per vetllar pel seu compliment.

La creació d’un portal de transparència, un canal d’accés fàcil per a la ciutadania, en què l’executiu posa a disposició dels ciutadans les dades de les polítiques i actuacions públiques.

— En matèria de dret d’accés a la informació pública que qualsevol ciutadà pugui demanar, s’ha de destacar la posada en funcionament, a final de 2015 i atesa l’entrada en vigor de la Llei de transparència estatal, de tota una organització per poder garantir la satisfacció d’aquest dret: es va crear una unitat coordinadora a la Direcció General de Transparència i Bon Govern que treballa amb les unitats d’informació de cadascuna de les conselleries (també creades ad hoc). Posteriorment, el 2016, es va crear l’òrgan de resolució perquè la ciutadania pugui reclamar en cas que no rebi una resposta satisfactòria —dins el termini o en la forma escaient.

— Entre les fites assolides també és important destacar que l’organisme Transparència Internacional (encarregat d’avaluar el nivell de transparència de les comunitats autònomes), va valorar les Illes Balears —el mes de desembre de 2015— amb 98,1 punts sobre 100. D’aquesta manera, va millorar en 5 punts la valoració feta dos anys abans, el 2014, i va deixar les Balears en segon lloc, només per davall del País Basc.

— I respecte de la política de responsabilitat social corporativa, el juliol de 2016 es va constituir el Consell Assessor en aquesta matèria, que actua com a òrgan consultiu i assessor del Govern i es dedicarà a la promoció i al foment de la participació, col·laboració i coordinació entre organitzacions i associacions del sector, agents socials i econòmics i Administració pública.

Totes aquestes accions necessiten la implicació, l’assumpció de responsabilitats i la complicitat tant del Govern com dels seus càrrecs públics.

Emprendrem el camí vers l’obertura de les dades de què disposa l’Administració (dades obertes) i la democràcia electrònica.