Responsabilitat Social Corporativa


GESTIÓ RESPONSABLE D'EQUIPS HUMANS

Des del principi d’aquesta legislatura aquest Govern ha posat la transparència i la pràctica del bon govern en el centre de la seva gestió. En conseqüència, l'acció política de la direcció general de Transparència i Bon Govern es guia a través de tres objectius estratègics:

  • Esdevenir una administració modèlica en gestió ètica i ser un dels principals actors en l'impuls d'aquesta gestió ètica i socialment responsable per a empreses balears.
  • Implantar les mesures necessàries per modernitzar la gestió administrativa mitjançant les eines de l'administració electrònica, tot guiant la transformació cap a una administració relacional i en xarxa, dotada d'una major qualitat d'escolta i d'un extraordinari servei d'atenció a la ciutadania.
  • Empoderar la ciutadania a través de l’accés a la informació pública i la transparència. Així com ser proactius a l'hora incrementar els canals de diàleg i caminar cap al Govern Obert.

Iniciar els tràmits per a l'establiment d'un pla d’Ètica i Responsabilitat Social del GOIB: La Implantació d’un sistema de gestió ètic i socialment responsable al GOIB que comenci la seva vida el 2019. Implantar el Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable suposa per a l’Equip de Govern de la nostra administració la confiança en si mateixos i en la pròpia institució pel que fa l’honradesa, lleialtat, bona fe, transparència i cultura organitzativa. Alhora comprèn un desig de difondre en el nostre entorn social la cultura de la Gestió Ètica i Socialment Responsable amb l’objectiu últim d’anar-la acostant a la societat en general. L'objectiu final de certificar la Responsabilitat Social implica adquirir voluntàriament un compromís amb la sostenibilitat en matèria econòmica, social i ambiental. A més, suposa aplicar els valors ètics incorporats en el propi sistema de gestió, demostrar-los i mantenir-los. El Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable ha de contemplar-se com una part del Sistema de Gestió de la nostra institució i, per tant, compatible i integrable amb els sistemes que ja tenim en marxa entorn la gestió de qualitat, el medi ambient, la prevenció de riscs laborals, la formació, la igualtat entre dones i homes o la innovació, entre d’altres.

Una eina fonamental en l'evolució de les polítiques per a la millor contínua de la funció pública ha sigut l'aprovació i implantació, el 2017, d'un sistema d'avaluació de l'acompliment integral, de forma que a cada persona l'avalua tot el seu entorn laboral i té l'opció d'autoavaluar-se per a poder conèixer la diferència entre allò que pensa que aporta i les percepcions de les persones amb les que col·labora. Tot plegat permet una retroalimentació molt més fiable i proporciona una informació d'enorme valor per a detectar els aspectes que cal millorar de forma constant, així com planificar necessitats formatives de cada moment i amb més precisió.