Responsabilitat Social Corporativa


FINANCES SOSTENIBLES

Gestionar el dia a dia des de la responsabilitat social aporta valor a les organitzacions, rendibilitat a mitjà i llarg termini i és un tresor en beneficis intangibles per al bon funcionament dels equips, la pervivència de l’empresa que l’aplica i la bona reputació.

La responsabilitat social és una matèria transversal i cal examinar amb profunditat aquest concepte per arribar a construir una societat que gestioni allò públic i privat des de l’objectiu de la sostenibilitat en el sentit més ampli del terme.

Quan parlam de resultats, feim referència tant als tangibles (que es poden traduir en millores econòmiques a partir d’inversions sovint poc costoses) com als intangibles, és a dir, totes les millores no quantificables en diners però que directament redunden en un funcionament més bo de l’organització: la comunicació entre la plantilla, la bona salut emocional, l’orgull de pertinença a una empresa que mira pels seus treballadors, per l’entorn i la societat amb la qual interactua i pel medi ambient, entre altres coses.

En matèria econòmica i de qualitat de l’ocupació, el 2016, el Govern de les Illes Balears va aprovar unes instruccions per incloure clàusules socials en la contractació pública. Per primera vegada, una comunitat autònoma incloïa tant aspectes de política social com laboral a la contractació pública. El Govern va posar en marxa aquest instrument per aconseguir efectes més enllà de la simple prestació d’un servei. Es tracta d’una eina beneficiosa econòmicament i socialment. Aquestes instruccions integren la perspectiva de gènere entre treballadores i treballadors i també en càrrecs directius. Promouen la contractació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball. Inclouen mesures de qualitat social que fan valer el cost salari/hora per damunt dels convenis sectorials i territorials, i, d’aquesta manera, fomenten l’ocupació de qualitat. Remarquen els percentatges de contractació indefinida i la formació contínua de les plantilles. D’aquesta manera, una empresa, una vegada que se li ha adjudicat un contracte, ha de complir els acords dels convenis col·lectius sectorials vigents a les Illes Balears (i premiar els qui no tenen convenis d’empresa amb condicions salarials per sota de les estipulades als convenis sectorials).

Les empreses han de pagar dins el termini establert i en la forma escaient. Adquireixen el compromís de mantenir la mateixa plantilla adscrita a la prestació. S’apliquen mesures de transparència fiscal, atès que els ingressos i beneficis de l’adjudicatari durant l’execució del contracte seran declarats segons la legislació tributària, sense que en cap cas es puguin utilitzar fórmules com els paradisos fiscals. I, finalment, l’adjudicatària executarà el contracte sota un estricte compliment de criteris ètics, així com amb criteris de responsabilitat social corporativa (rendició de comptes, transparència, comportament ètic, respecte als interessos dels treballadors i treballadores, respecte al principi de legalitat i respecte als drets humans).