Responsabilitat Social Corporativa


DIÀLEG AMB ELS GRUPS D'INTERÉS

La nostra missió és escoltar la veu de les persones al servei de les quals estam. Coliderar un procés de canvi i transformació no té sentit si no es fa escoltant allò que ens ha de dir la ciutadania per a la qual canviam.

Una de les nostres principals fites és posar a l’abast de tota l’Administració els instruments i les eines per a una gestió transparent i ètica, de la qual es pugui retre comptes davant la ciutadania. Si aquest és el Govern del diàleg, la transparència és el mitjà de diàleg més adequat per a un govern que vol parlar amb tothom per mostrar la seva acció i gestió, i de quina manera les exerceix.

Per aquest motiu, hem d’utilitzar la nostra situació privilegiada com a canals d’entrada de la ciutadania per posar l’èmfasi en l’escolta activa. Això ens ha de permetre saber en tot moment com podem millorar l’atenció a la ciutadania i que els nostres serveis s’adaptin cada dia més i millor a les seves necessitats.

Alhora, hem d’assolir el colideratge i la coordinació de la millora contínua dels procediments i la seva simplificació, així com la modernització de l’Administració amb la implantació de l’administració electrònica.

Tenim un propòsit general: assentar una base sòlida per arribar a ser un govern obert. Per això, hem d’aportar tots els mitjans necessaris per ser millors cada dia, saber escoltar les converses del segle xxi, tenir en compte el que ens demana la ciutadania, ser ètics i ser molt transparents en tot allò que fem.

La implantació de mesures dirigides a simplificar els procediments administratius i alliberar la ciutadania de càrregues administratives per millorar la qualitat del servei; reduir la burocràcia, i contribuir a la total implantació de l’administració electrònica, ha esdevingut una necessitat, que ha de ser constant i viva. Per això, cal adaptar la regulació normativa al nou marc normatiu i ser reiteratiu amb la necessitat d’aplicar les mesures de simplificació documental.

Amb la mateixa finalitat de garantir més qualitat de servei i de facilitar les relacions de la ciutadania amb l’Administració, cal mantenir actualitzats i fer les adaptacions necessàries de l’inventari de procediments i del catàleg de serveis, que es troben a disposició de la ciutadania en la seu electrònica, de manera que la informació que es faci arribar a la ciutadania sigui correcta, completa i actualitzada.

D’altra banda, en el marc de l’objectiu general del Govern de les Illes Balears d’impulsar la millora dels serveis públics, la gestió per processos té una importància capital, atès que constitueix l’eina per reconèixer i millorar els processos de cadascun dels serveis de l’Administració de la Comunitat Autònoma i és l’eix transversal de la resta d’accions que s’han de dur a terme dins una organització per assolir l’excel·lència i crear valor. Per això, és necessari, d’una banda, impulsar i coordinar el grup d’experts per actualitzar els processos transversals i de les secretaries generals, ja elaborats, i, de l’altra, impulsar i donar suport en l’elaboració dels processos específics de cada conselleria, tenint en compte les mesures de simplificació documental i de reducció de càrregues a la ciutadania.

L’exposició de motius de la Llei 39/2015 preveu la transformació de les oficines de registre tradicionals en oficines d’assistència en matèria de registres, a les quals atribueix un paper fonamental en el disseny de les noves administracions, i que es concreta en l’assignació d’una sèrie de noves atribucions. Aquestes novetats van dirigides a assistir i facilitar a la ciutadania la relació amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics pel que fa a la identificació i signatura electrònica; a possibilitar la digitalització dels documents en paper que es presentin i expedir còpies autèntiques d’aquests; a atorgar apoderaments apud acta mitjançant la seva compareixença a les oficines per nomenar representants en un procediment administratiu del qual siguin interessats, i a rebre notificacions per compareixença espontània a les oficines, entre d’altres.

Una altra novetat serà la possibilitat que tindrà la ciutadania de donar-se d’alta en el sistema de Cl@ve a les oficines d’assistència i obtenir el PIN per poder-se relacionar electrònicament amb les administracions públiques.

Des del Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania coordinarem aquesta transformació de les oficines d’assistència en matèria de registre perquè s’implantin de manera correcta.

Com en l’eix 1, establirem una estratègia específica de formació i conscienciació en tots els àmbits de l’Administració en relació amb la implantació progressiva de l’administració electrònica, la millora contínua dels serveis i de l’atenció a la ciutadania.

No tenim por de rendir comptes ni de corregir les nostres actuacions quan, després d’escoltar la ciutadania, entenem que allò que emprenem no és el que s’espera que fem. Mostrar el que feim i que la ciutadania pugui opinar ens fa voler ser millors cada dia.

No temem l’assumpció de responsabilitats i no defugim debats polítics potencialment complicats.

Tenim vocació de planificació a llarg termini. Un fet inusual en els nostres dies. Amb això pretenem proporcionar més dignitat a la nostra feina, més credibilitat, incrementar la confiança dipositada en nosaltres i ser més transparents.

Els reptes que ens marca la societat en xarxa ens fan emprendre el camí cap al govern obert, la qual cosa comporta que tant el Govern com els seus membres han de garantir la transparència, la participació i la col·laboració ciutadana en els assumptes públics. Per aconseguir aquests objectius, hem d’informar de manera clara i comprensible dels serveis, plans, programes i activitats que desenvolupam. Hem d’implantar més mecanismes i espais per a l’escolta de la ciutadania, aprofitant sobretot les noves tecnologies, i facilitar la rendició de comptes.

Així mateix, continuarem promovent (com ja hem fet en les assemblees ciutadanes en molts pobles i ciutats de la nostra geografia, amb la presidenta i els membres del Govern, explicant la gestió, compartint impressions de primera mà i escoltant la ciutadania) la col·laboració i la participació d’entitats ciutadanes, empreses i altres agents socials en l’acció de govern.

Tenim les portes obertes perquè els habitants de les Illes Balears coneguin tot el que fem, puguin participar del que farem, enriqueixin el diàleg perquè puguem ser cada dia millors i formulin totes les preguntes que considerin pertinents, i obtenguin sempre resposta.