Responsabilitat Social Corporativa

Descripció detallada de la bona pràctica

Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB)

Programa de la CAEB «Facilita»

Introducció:

Les empreses que integren els valors socials en la seva estratègia generen confiança, es distingeixen de la competència, aporten rigor i eficàcia, retenen el talent, afavoreixen la productivitat i, en definitiva, milloren la seva competitivitat i contribueixen al creixement de l'economia i al progrés de la societat.

Des de la CAEB, compromesos amb els models de gestió responsable, hem fet un nou pas en el nostre programa de responsabilitat social corporativa per promoure la cooperació entre empreses i entitats socials, amb una atenció especial a la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i el desenvolupament professional i emocional de les persones.

El programa «Facilita» té com a objectiu crear sinergies i punts de trobada entre entitats socials i empreses per aconseguir la inserció laboral dels que tenen més dificultats per accedir a l’ocupació (ODS 17.16 i 17.17 —aliances).

Objectius:

— Promoure la implicació de les empreses en la integració laboral de les persones amb dificultats socials, per oferir oportunitats per a l’ocupació (criteri 9.2.4: focalització).

— Crear sinergies i punts de trobada entre empreses i entitats socials i (ODS 17.16 i 17.17 —aliances).

— Donar visibilitat a l’acció de les entitats socials i difondre-la (criteri 9.2.5: exposició de bones pràctiques).

— Reconèixer les empreses compromeses i valorar la seva acció social, amb una finalitat d’exemplaritat i motivadora (criteri 9.2.5: exposició de bones pràctiques).

— Fomentar i valorar la contribució de les empreses al benestar de la societat (criteri 9.3.2: beneficis socials a la comunitat i criteri 9.3.3: economia local).

Destinataris:

— Microempreses, petites, mitjanes i grans empreses (la CAEB està formada per vuitanta organitzacions empresarials que sumen unes 20.000 empreses de les Illes Balears, de tots els sectors d’activitats i de tota mida).

— Demandants d’ocupació en situacions de desfavor o en risc d’exclusió social:

Més grans de 45 anys.
Desocupats de llarga durada.
Persones amb discapacitat física, intel·lectual o per raons de salut mental.
Joves en risc d’exclusió social.
Persones amb addiccions.
Persones dependents, víctimes d’accidents o malalts, i les seves famílies.
Persones amb dificultats específiques d’aprenentatge (DEA).
Víctimes de violència de gènere (ODS 5).

Principals continguts del programa:

— Recollim les necessitats i els interessos de les empreses per ocupar determinats llocs de feina i les derivam a les entitats socials que corresponguin en cada cas per facilitar oportunitats a les persones amb més dificultats, a partir de processos de selecció adequats a les capacitats, les competències i l’experiència requerides en cada cas concret.

— Feim el seguiment del programa i l’avaluam.

— Duim a terme accions de sensibilització i trobades per a l’intercanvi d’experiències i el treball en xarxa.

— Promovem col·laboracions concretes i innovadores entre empreses i entitats socials.

— Assessoram les empreses sobre l’accés a ajudes públiques a la contractació.

— Potenciam la xarxa «Empreses compromeses, empreses amb valors» i li donam visibilitat, amb l’objectiu de reconèixer públicament les empreses que integren valors socials en la seva estratègia i valorar els models socialment responsables.

Què aconsegueixen les empreses amb aquest programa?:

— Implicació directa en una tasca social.

— Equips de treball amb motivació i rendiment productiu alts.

— Diferenciació i millora de la imatge vinculada a la reputació.

— Fidelització de clients, consumidors i usuaris.

— Valoració i reconeixement públic de les seves pràctiques socialment responsables.

— Assessorament per accedir a ajudes públiques a la contractació.

Mitjançant l’enllaç següent es pot accedir a tota la informació del programa de la CAEB «Facilita»:

https://www.caeb.es/facilita/