Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

transportista_nou_ca.gif

Informació sobre transportistes de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ DE TRANSPORTISTA DE RESIDUS

(Article 3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats)

Es defineix com a «Recollida», l’operació consistent en aplegar residus, inclosa la classificació i l’emmagatzematge inicials, per transportar-los a una instal·lació de tractament.

Es defineix com a «Recollida separada» la recollida en la que el flux de residus es manté per separat, segons el seu tipus i naturalesa, per a facilitar un tractament específic.

La recollida és una de les operacions que formen part de la gestió de residus.

 


B. INSCRIPCIÓ DE RECOLLIDOR/ TRANSPORTISTA DE RESIDUS

(Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears)

L’activitat de recollidor de residus prevista per la Llei 22/2011 i sotmesa a règim de comunicació prèvia es podrà considerar de manera conjunta a la de transportista de residus amb caràcter professional, i s’ha de sotmetre al mateix règim administratiu.

L’activitat de transport de residus amb instal·lacions d’emmagatzematge associades comporta la necessitat d’una autorització administrativa com a gestor de residus.

La tramitació d’una alta com a transportista de residus amb caràcter professional es fa mitjançant un tràmit telemàtic. Requereix identificar-se mitjançant el sistema Cl@ve.

La comunicació de transportista de residus amb caràcter professional, per ser inscrita en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears, ha d’anar acompanyada de la documentació especificada en l’annex 4 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

 

B.1 ALTA COM A EMPRESA QUE TRANSPORTA RESIDUS.

La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/977932

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRANSPORTISTA DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS:

  • Identificació de l'empresa i representant legal, amb còpies dels NIF. Per a persones físiques incloure una còpia del DNI.
  • Escriptures de constitució de la societat, escriptures de nomenament d’administradors o representants de l’entitat o altra documentació que acrediti que el sol·licitant és representant legal de l’entitat.
  • Targeta d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat.
  • Còpia del model 036 / 037/ o certificat de situació censal de l’Agència TributàriaEl certificat de situació en el cens de l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) no és vàlid.
  • En cas de no disposar d’autorització de transport per estar-ne exempt segons la legislació vigent, fitxes tècniques dels vehicles per ambdues cares que permetin comprovar la vigència de les inspeccions tècniques.
  • Si la comunicació inclou residus sanitaris ha d’incloure una memòria operativa.
  • Si disposa d’un sistema de gestió ambiental en vigor ha d’aportar documentació que ho acrediti.

Una vegada estigueu donats d’alta com a transportistes, estareu inscrits en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears.

 

B.2 MODIFICACIONS O BAIXES DE TRANSPORTISTES DE RESIDUS.

Les modificacions o baixes de les comunicacions prèvies ja presentades, s’ha de fer a través del formulari que trobareu aquí:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3930602/

Enllaç directe taxes modificacions.  (Les baixes estan excloses del pagament de taxes)

El formulari correctament emplenat i la documentació que l’ha d’acompanyar s’ha d’adreçar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental. De forma electrònica es pot presentar al registre electrònic habilitat per l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) o a qualsevol altre registre electrònic habilitat per les entitats públiques esmentades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones físiques el poden presentar de forma presencial al registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o a qualsevol altra oficina d’assistència en matèria de registres, així com a la resta de llocs prevists a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 


C. GARANTIES FINANCERES

Els gestors de residus, incloent als transportistes, estan obligats a constituir una fiança en el cas de residus perillosos i quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre front a l’Administració del compliment de les obligacions que es derivin de l’exercici de l’activitat i de la comunicació (Article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).

En cas de que la seva activitat com a transportista estigui subjecte a la constitució d’una garantia financera se li comunicarà per carta indicant-li l’import de la mateixaEn el càlcul de les garanties financeres que correspongui establir s’ha de tenir en compte i s’ha de bonificar el fet de disposar d’un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o d’un sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001 vigent, implantat i certificat per part de l’empresa operadora. Aquesta previsió també és aplicable als transportistes de residus perillosos. (Article 49 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

El procediment per constituir aquesta garantia i la documentació necessària el trobareu al al lloc web del Servei de Dipositaria de la CAIB.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690674&coduo=2287&lang=ca

En cas de que l’activitat estigui sotmesa al dipòsit d’una garantia financera no es durà a terme la inscripció al registre - i, per tant, la comunicació no resultarà vàlida- fins que no s’hagi acreditat el seu dipòsit davant l’òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears (Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

 


D. DOCUMENTS

Instruccions_baixa_transportista_ca.pdf Instruccions baixa transportista

 


Boton_SRSC_ca.PNG