Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

Els Plans d'Impuls al Medi Ambient, coneguts com PIMAs, són una eina per al foment d'accions que contribueixen a la millora de les condicions mediambientals i a la integració de les polítiques de qualitat ambiental amb les de lluita contra el canvi climàtic.

Mitjançant Acord del Consell de Ministres de 6 de novembre de 2015, i a proposta de la Ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, es va aprovar el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus (PEMAR) 2016-2022. El citat Pla és l'instrument per orientar la política de residus a Espanya en els propers anys, que impulsi les mesures necessàries per millorar les deficiències detectades i promogui les actuacions que proporcionen un millor resultat ambiental i que assegurin que Espanya compleix amb els objectius legals.

En relació amb el finançament i tenint en compte el repartiment competencial, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) finançarà actuacions incloses en les següents categories conforme a les seves disponibilitats pressupostàries:

1.    Projectes de recollida separada de bioresidus per al seu tractament biològic

2.    Projectes de compostatge domèstic i comunitari de bioresidus

3.    Projectes de construcció d'instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus

4.    Projectes de recollida separada d'oli de cuina usat

5.    Projectes de biogás

Per sol·licitar finançament de projectes dins aquesta convocatòria s’haurà de completar els corresponents formularis (documents excels adjunts "Formularis ajuts 2020 L1_R,L2, L3, L4_R i L5"), que s’hauran de remetre juntament amb la còpia digital del projecte amb registre d’entrada a residus@caib.es fins dia 10 de juny de 2020 (inclòs).

El proper dia 28 de maig de 2020 a les 10.30 h hi haurà una sessió informativa sobre aquesta convocatòria de subvencions a través d'una videoconferència. Si estau interessats en assistir, enviau un correu electrònic a residus@caib.es.

DOCUMENTS: 

- BASES AJUDES RESIDUS 

- FORMULARI AJUDES BIOGAS 

- FORMULARI AJUDES COMPOSTATGE 

- FORMULARI AJUDES INSTAL.LACIONS COMPOSTATGE

- FORMULARI AJUDES OLI CUINA

- FORMULARI AJUDES BIORESIDUS

- PRESENTACIO DIA 28 MAIG 2020