Servei de residus i sòls contaminats

 

Consulta prèvia a la redacció de l'Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures bases reguladores puguin opinar i fer aportacions. D’acord amb el que preveu l’article 133.1. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Objectius de la norma.
  4. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, abans de la redacció de l’Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta. Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa que, si escau, s'inicii.

Per a més informació podeu descarregar el document djunt "Memòria consulta prèvia llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears".