Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats (RPGR, Subvencions i altres)

agent_nou_ca.gif

Informació sobre agents de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ D'AGENT DE RESIDUS

(Artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados)

«Agent»: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus.

 


B. INSTRUCCIONS PER A L'INSCRIPCIÓ D'AGENT DE RESIDUS

L'inscripció com agent de residus s'ha de realitzar a la Comunitat Autonoma on l'empresa tengui la seva seu social.

B.1. L'ENTITAT JA ES TROBA DONADA D'ALTA COM A AGENT A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÓNOMA

Si l’entitat ja es troba donat d’alta com a agent a una altra comunitat, haurà de presentar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de les Illes Balears la inscripció que disposa de qualsevol altra comunitat.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 

B.2. L’ENTITAT NO ES TROBA DONADA D'ALTA D'AGENT

Si l’entitat no es troba donada d’alta com agent, l’alta d’aquesta inscripció l’haurà de tramitar i presentar a la CCAA on tingui la seva seu social.

Per a entitat amb seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el tràmit d’alta com a agent s’ha de presentar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental  (registre telemàtic), adjuntant la documentació següent:

  • Comunicació prèvia d'agent (incloent breu resum de l'activitat desenvolupada)
  • DNI representant empresa.
  • Escriptura d'empresa.
  • Declaració censal simplificada mitjançant el Model 037 de l’agència tributària (només en el cas de persones físiques).
  • CIF empresa.
  • Taxa d'agent (https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=10643)

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 


C. GARANTIES FINANCIERES

Els gestors de residus, incloent als agents i negociants, estan obligats a constituir una fiança en el cas de residus perillosos i quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre front a l’Administració del compliment de les obligacions que es derivin de l’exercici de l’activitat i de la comunicació (Article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats).

En cas de que la seva activitat com a agent estigui subjecte a la constitució d’una garantia financera se li comunicarà per carta indicant-li l’import de la mateixa. En el càlcul de les garanties financeres que correspongui establir es bonifica el fet de disposar d’un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o d’un sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001 vigent, implantat i certificat per part de l’empresa operadora i per tant cal presentar-ho prèviament. Aquesta previsió també és aplicable als transportistes de residus perillosos. (Article 49 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

El procediment per constituir aquesta garantia i la documentació necessària el trobareu al al lloc web del Servei de Dipositaria de la CAIB.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690674&coduo=2287&lang=ca

En cas de que l’activitat estigui sotmesa al dipòsit d’una garantia financera no es durà a terme la inscripció al registre - i, per tant, la comunicació no resultarà vàlida- fins que no s’hagi acreditat el seu dipòsit davant l’òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears (Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

 


D. DOCUMENTS

Comunicacio_Previa_Agent.pdf Model de comunicació prèvia d'Agent

 


Boton_SRSC_ca.PNG