Torna

Renda Social Garantida

Des del 21 de novembre de 2016, la renda social garantida ha d’atendre les situacions de necessitat dels nuclis familiars següents:

 

 

  • Nuclis familiars formats per una persona o una parella (amb vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga) amb menors d’edat a càrrec o, majors d’edat, no independitzats (conviuen en el mateix domicili i no formen part d’un nucli familiar propi).

 

 

 

  • Nuclis familiars formats per una parella (amb vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga) sense fills o amb fills independitzats (no conviuen en el domicili o formen un nucli familiar propi).

 

 

 

  • Nuclis familiars, distints dels anteriors, formats per persones amb vincle de parentiu, sempre que a la llar familiar no convisquin amb un nucli familiar dels identificats en els dos apartats anteriors.