Torna

Renda Social Garantida

L’import mensual de la prestació s’estableix en funció del nombre de persones que integren el nucli familiar (sol·licitant, parella o nombre de fills/es menors al seu càrrec). A partir d’1 de gener de 2019 , l’import és:

Taula 1
Concepte import unitari import total
Sol·licitant 457,31€ 457,31 €
Segona persona (parella o 1 fill/a) 137,19 € 594,50 €
Tercera persona (fill/a) 91,46 € 685,97 €
Quarta persona (fill/a) 45,73 € 731,70 €
Cinquena persona (fill/a) 45,73 € 777,43 €
Sisena persona (fill/a) 45,73 € 823,16 €
 
Així, per exemple, una mare soltera amb un fill/a tindrà dret a una prestació de 594,50 euros i una parella amb 2 fills/es tindrà dret a una prestació de 731,70 euros.

En el cas de fills/es amb custòdia compartida aquest es considera que és el darrer membre de la taula i l’import serà del 50%.

En aquest cas, per exemple, una parella amb 1 fill/a comú i un altre fill/a amb règim de custòdia compartida i sense cap altre ingrés tindrà dret a una prestació de 708,82 euros (457,31 € +137,19,€ + 91,46 € + 22,86 €) perquè el darrer fill/a únicament dóna dret al 50% de l’import (45,73 € * 50% = 22,86 €).