Torna

Renda Social Garantida

Des de dia 21 de novembre de 2016, podran sol·licitar la prestació les persones que formin part dels nuclis familiars indicats que, compleixin els següents requisits:

 

Estar empadronat a qualsevol municipi de les Illes Balears.

 

Dur un període mínim de 36 mesos de residència a les Illes Balears. Aquest mínim únicament s’aplica respecte del sol·licitant i es permeten interrupcions no superiors a 12 mesos sempre que els 3 mesos anteriors a la sol·licitud hagi viscut a les Illes Balears.

 

Constituir una llar independent, com a mínim, els 6 mesos anteriors a la sol·licitud. 

 

Ser major de 25 anys, o major de 18 anys si té menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, o que sigui víctima de violència de gènere.

 

El nucli familiar no tingui ingressos o que els ingressos siguin inferiors a la prestació que els hi correspondria d’acord amb el barem de la renda social garantida (veure taula)

 

La prestació la pot sol·licitar qualsevol dels membres del nucli familiar però, tan sols es pot sol·licitar una prestació de renda social garantida per nucli familiar.

 

Tots els requisits anteriors s’han de complir, tant en el moment de presentació de la sol·licitud, com en el moment de resoldre aquesta. Això, vol dir que no es poden produir canvis posteriors, a la data de presentació de la sol·licitud, que afectin els requisits per ser beneficiari de la prestació.