Torna

Renda Social Garantida

En aquest cas, existeix un límit. Els ingressos que correspondrien al nucli familiar en concepte de prestació de renda social garantida per l’aplicació del barem (taula 1) més els ingressos d’altres familiars que conviuen en el mateix domicili, no poden superar 2 vegades l’import resultant de l’aplicació del barem (taula 1).

 

Així, a un nucli familiar integrat pel sol·licitant, la seva parella i dos fills/es menors d’edat al seu càrrec; d’acord amb les persones que integren el nucli familiar (4 persones) i en aplicació del barem (taula 1), els hi correspondria una prestació de 686,72 euros. A aquest import hauríem d’afegir els ingressos mensuals dels altres familiars que conviuen amb ells i l’import resultant no pot superar els 1.373,44 euros (2 * 686,72 €)