Torna

Renda Social Garantida

Sí. A més dels requisits esmentats, la Llei exigeix com a requisit que cap membre del nucli familiar (sol·licitant, parella i fills/es menors a càrrec en edat de treballar) o de la unitat familiar (altres familiars que conviuen en el mateix domicili) hagi renunciat a una oferta de treball adequada o hagi causat baixa voluntària en el seu lloc de feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.