Torna

Renda Social Garantida

CAS 1
Família monoparental amb 2 fills/es a càrrec i sense ingressos

Na Maria és una mare fadrina, que resideix a Palma des de l’any 2012 i té dos fills de 4 i 6 anys, en Pere i en Manel. Na Maria va finalitzar el seu contracte de treball el passat dia 1 d’abril i no té dret a cobrar cap tipus de prestació o subsidi. Na Maria tan sols rep com ajuda una beca de menjador de 200 euros de l’escola dels seus fills. En el domicili familiar conviuen amb ells una amiga de na Maria, na Laura, que fa feina i té uns ingressos de 1.200 euros bruts al mes.

Revisió dels requisits:

- Fills/es menors a càrrec: COMPLEIX
- Sense cap ingrés: Na Maria no té dret a rebre cap prestació o ajuda pública i les beques de menjador es consideren ingressos no computables, per tant, COMPLEIX.
- Residència mínima de 36 mesos: COMPLEIX
- Familiars que conviuen en el mateix domicili i tenen ingressos: Na Laura no és familiar de na Maria, per la qual cosa, els seus ingressos no es tenen en compte.

Dret i càlcul de la prestació:
Na Maria compleix amb els requisits per ser titular de la prestació.

El nucli familiar està compost per 3 persones na Maria, en Pere i en Manel , per tant, d’acord amb el barem per a l’any 2019, na Maria té dret a la prestació per un import de 685,97 euros.

CAS 2
Parella amb 2 fills/es a càrrec, 1 dels quals no és fill/a comú de la parella (custodia compartida del menor)

En Joan i na Blanca són una parella que conviu des de fa 3 anys. Fruit d’aquesta relació va néixer na Marina que té 2 anys. A més en Joan té un fill, en Miquel, d’una relació anterior i la sentència de divorci determina la custòdia compartida d’en Miquel. Tots dos viuen a Maó des de fa més de 5 anys. No conviuen amb ells ni familiars ni altres persones.

Tant en Joan com na Blanca estan sense feina des de fa més de 6 mesos. En Joan va cobrar una prestació d’atur però ja l’ha esgotada.

Revisió dels requisits:

- Fills/es menors a càrrec: COMPLEIX.
- Sense cap ingrés: COMPLEIX.
- Residència mínima de 36 mesos: COMPLEIX.
- Familiars que conviuen en el mateix domicili i tenen ingressos: COMPLEIX.

Dret i càlcul de la prestació:

Tant en Joan com na Blanca, qualsevol dels dos, poden sol·licitar la prestació. Però només un dels dos.

En aquest cas, el nucli familiar està format per 4 persones :en Joan, na Blanca, na Marina i en Miquel. Ara bé, com que Miquel està en situació de custòdia compartida, l’import de prestació que correspon per la quarta persona del nucli és un 50 %. Així, l’import de la prestació serà de 708,83 euros, d’acord amb el desglossament següent:

Concepte Import unitari Import Total
Primera persona (Joan) 457,31 €
Segona persona (Blanca) 137,19 € 594,50 €
Tercera persona (Marina) 91,46€ 685,97 €
Quarta persona (Miquel) 50 % * 45,73€ = 22,86 € TOTAL :708,83 €


CAS 3
Parella amb 2 fills/es a càrrec, 1 dels quals no és fill/a comú de la parella (custodia compartida del menor) i a més conviuen amb familiars amb ingressos.

Partim de l’exemple anterior (CAS 2) però hi afegim que conviuen en el domicili familiar els pares d’en Joan que, estan els dos jubilats, i tenen uns ingressos mensuals entre els dos de 570,00 euros.

En aquest cas, a més dels requisits que ja hem comprovat que compleixen (fills/es menors a càrrec, sense ingressos, període mínim de residència i no dret a rebre altres prestacions), haurem de verificar que l’import de la prestació que els hi correspondria de l’aplicació del barem i, que hem calculat seria de 708,83 euros, més la quantia dels ingressos que tenen els pares den Joan (570,00 €); no són superiors a dues vegades l’import resultant de l’aplicació del barem. És a dir, la suma anterior no pot superar l’import de 2 * 708,83 €:

Import calculat de la prestació: 708,83 €
Import dels ingressos dels pares d’en Joan: 570,00 €
Import total ingressos calculat a efectes de límit 1.278,83 €
Límit que no es pot superar: 2 * 708,83 € = 1.417,66 €

En aquest cas els ingressos calculats no superen el límit. El nucli familiar format per en Joan, na Blanca, na Marina i en Miquel; sí tindrà dret a rebre la prestació i aquesta serà de 708,83 euros.

Com podeu veure els ingressos dels pares d’en Joan únicament es tenen en compte per determinar el dret a la prestació, si el nucli familiar té dret a la prestació després aquests ingressos dels altres familiars no es tenen en compte per fixar la quantia d’aquesta.

CAS 4
Prestació reconeguda a un nucli familiar de 4 persones (sol·licitant, parella i 2 fills/es menors a càrrec) i una vegada reconeguda qualque membre del nucli familiar ha obtingut una feina remunerada. 

En Victor i na Maria són una parella amb dues filles, na Lourdes i na Clàudia de 12 i 14 anys. Tot dos quedaren sense feina i acomplien amb els requisits per sol·licitar la prestació de renda social garantida, per la qual cosa na Maria la va sol·licitar i se’ls va reconèixer el dret a la prestació per un import mensual de 731,70€. Posteriorment en Victor ha trobat una feina a temps parcial i un període inicial de 3 mesos amb un sou de 700,00€/bruts al mes.

En aquest cas na Maria haurà de comunicar a la conselleria de Serveis Socials i Cooperació aquest canvi en la situació del nucli familiar i es procedirà a modificar la prestació amb efectes des del primer mes de nòmina d’en Victor, d’acord amb el càlcul següent:

Import reconegut de la prestació: 731,70€
50% dels ingressos del treball d’en Victor: 350,00€
Import de la prestació durant els 3 mesos de feina: 381,7€

Si una vegada transcorreguts els 3 mesos Victor queda sense feina, es tornarà a modificar la prestació i es fixarà de nou en els 731,70€ inicials.


CAS 5
Parella sense fills

En Sebastià i n’Àngela són parella. Actualment es troben tots dos sense feina i cap dels dos té dret a rebre un subsidi de desocupació. En Sebastià té 50 anys, i n’Àngela, 48. No tenen fills o els seus fills no conviuen amb ells.

Ara, amb l’ampliació dels supòsits de cobertura de la renda social, tant en Sebastià com n’Àngela, un dels dos, poden sol·licitar la prestació, i, una vegada comprovat que compleixen tots els requisits, se’n calcularà l’import.

En aquest cas, es tracta d’un nucli familiar format per dues persones i, d’acord amb el barem, l’import que els correspon és de 594,50 €.
I si en Sebastià tingués uns ingressos mensuals de 490,00 €?

En aquest cas, es descomptaria aquesta quantitat de l’import del barem, la qual cosa faria una prestació de 104,5 €. Ara bé, com que la Llei de la renda social garantida estableix que l’import mínim de la prestació és de 114 € mensuals, la prestació mensual a què tindria dret la parella no seria de 104,5 € sinó de 114 €.


CAS 6
Altres formes de convivència 
En Francesc té 54 anys i viu amb una neboda, na Margalida, que té 19 anys. Na Margalida té una pensió d’orfandat de 100,00 € mensuals. A la llar familiar no conviuen altres familiars.

En aquest cas, es tracta d’un nucli familiar considerat com a “altres formes de convivència”, perquè conviuen tots dos sols. Per tant, si es compleixen la resta de requisits, es considera que en Francesc i na Margalida poden ser beneficiaris de la renda social. Ara bé, en aquest cas, l’ha de sol·licitar en Francesc, perquè na Margalida és menor de 25 anys.

La prestació que els correspon és de 494,50 € (els 594,50 € establerts pel barem menys els 100,00 € que té d’ingressos na Margalida).