Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Una de bancs (1r d'ESO) 

Avui en dia és pràcticament impossible no utilitzar els productes o els serveis d'un banc o d'una caixa: per poder pagar amb una targeta de crèdit, per cobrar una nòmina, per pagar els rebuts del llum... Un banc és un organisme financer que s'encarrega de captar recursos en forma de dipòsits i de deixar doblers. El primer banc modern fou fundat a Gènova l'any 1406.

Altres organismes amb serveis semblants són les caixes. Una caixa és equiparable en tot a un banc però amb la diferència que no poden gaudir dels guanys per satisfer el seu ànim de lucre. És a dir, els bancs poden repartir els guanys entre els seus accionistes però les caixes no. D'altra banda, les caixes tampoc no tenen accionistes ja que són fundacions.

El dia 5 de juny de 2010 es va publicar en el Diari de Balears una notícia sobre la fusió d'una sèrie de caixes. A continuació tenim el gràfic que acompanyava la notícia:

bancs.png

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Com s'anomena el gràfic adjunt a la notícia?

b) Quines comunitats autònomes es veuen involucrades en aquesta fusió?

c) Considerant les diferents sucursals que hi ha a cada comunitat autònoma, fes un recompte de freqüències absolutes i fes-ne la representació gràfica. Quin tipus de gràfics pots utilitzar per fer la representació?

d) Construeix una taula de freqüències absolutes i relatives del nombre de sucursals de cada província i fes-ne la representació gràfica.

T3S8.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat