Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Diagrama de barres (1r ESO)

Un gràfic molt utilitzat per representar dades qualitatives o quantitatives discretes és el diagrama de barres. És un tipus de diagrama que ens permet visualitzar amb facilitat tota la informació continguda en la taula de freqüències.

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

Considerem la notícia següent extreta del Diari de Balears dia 3 de març de 2010:


 barres.jpg

a) Quina informació ens dóna aquest gràfic?

b) Creus que és adequat que hi hagi dos tipus de barres, unes referents a les Balears i les altres referents a l'Estat?

c) Sense tenir en compte les dades numèriques, quines barres mostren una variació més pronunciada?

d) Creus que està bé el fet de comparar l'evolució d'una comunitat autònoma amb tot l'Estat utilitzant freqüències absolutes i representades amb la mateixa escala?

e) En quin mes hi ha una major diferència entre les Illes Balears i l'Estat?

f) Quan tenen lloc el valor màxim i el mínim per a les Illes Balears? I pel que fa a l'Estat?

g) Per a cada mes, calcula el percentatge d'aturats que hi ha a les Illes Balears respecte dels que hi ha a tot l'Estat.

h) Estudia l'augment o la disminució de l'atur que s'experimenta els diferents mesos respecte del mes de març de 2009 a les Illes Balears. Sortiria el mateix percentatge si ho fessis respecte del mes d'agost?

T3S6.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat