Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Quina doblerada! (2n d'ESO) 

Els diferents municipis necessiten una dotació econòmica per dur a terme tots els seus projectes. Part d'aquesta dotació és concedida per la comunitat autònoma corresponent, la qual rep doblers del Govern central.

Analitzem la notícia referent a l'aprovació del repartiment del fons de cooperació local que aparegué en el Diari de Balears dia 12 de maig de 2010.

ajudes_horitzontal.jpg

En el capítol 8 de Daus i Dades I es parla dels índexs.

Per fer-ne quatre cèntims, els índexs són uns percentatges que ens permeten comparar dades a partir d'una que hem agafat com a base. Per obtenir els índexs feim el quocient de cada una de les dades entre la que hem considerat com a base.

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

Cal que tingueu en compte les taules de dades que apareixen en el capítol 6 de Daus i dades I i les que teniu en aquesta notícia.

Feis 4 grups i repartiu-vos el càlcul dels índexs referents a:

-Habitants.

-Extensió.

-Densitat de població.

-Repartiments del fons de cooperació local.

a) Creis que hauríeu d'elegir com a base el mateix municipi?

b) Com són els nombres índex de les dades que estan per damunt de la dada triada com a base? i els que estan per davall?

c) Quins criteris seguiríeu a l'hora de fer el repartiment del fons de cooperació local? Et sembla que la densitat de població seria un factor a tenir en compte?

d) Podríeu utilitzar els índexs per esbrinar com s'ha fet el repartiment del fons de cooperació local?

e) Calculau la mitjana dels doblers que es reparteixen entre els diferents municipis de les Illes.

f) Feis un diagrama de barres i un diagrama de sectors dels doblers que es reparteixen a cada una de les quatre illes.

T3S13.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat