Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Economistes per un dia (2n d'ESO)

El producte interior brut (PIB) és el valor total de la producció final de béns i serveis d'un país en un període de temps determinat. Engloba el consum privat, la despesa pública, la inversió -que inclou la variació de les existències d'un país- i les exportacions netes, és a dir, exportacions menys importacions. El PIB per capita és un dels indicadors del nivell de vida d'un país i es calcula dividint el PIB entre el nombre total de ciutadans. Si el PIB creix més ràpidament que la població, es considera que hi ha hagut un augment del nivell de vida. D'altra banda, si la població creix més de pressa que el PIB, es considera que hi ha hagut una disminució del nivell de vida.

Com a bon indicador del nivell de vida d'un país, és analitzat constantment pels economistes i se'n parla contínuament als mitjans de comunicació. Per exemple, dia 2 de novembre de 2008, el Diari de Balears va publicar una notícia en la qual apareixia la taula següent:

economistes.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Quantes comunitats autònomes formen l'Estat espanyol?

b) Quin criteri s'ha seguit per ordenar les dades en la taula?

c) Calcula la mitjana del PIB per capita i comprova que coincideixi amb la mitjana estatal.

d) Posa un exemple de recaptació feta per cada una de les administracions.

e) La sisena columna indica els doblers per habitant que recapten anualment les diferents administracions. En quina comunitat es recapten més doblers per habitant? Quina posició ocuparien les Balears si es fes una ordenació descendent de les dades d'aquesta columna?

f) Què vol dir la pressió fiscal?

g) Quin significat tenen les dades que apareixen des de la segona fins a la cinquena columna?

h) Calcula el percentatge que recapta l'Administració autonòmica per a cada una de les comunitats. Quina comunitat presenta un percentatge més elevat?

i) El PIB per capita és un indicador del nivell de vida. Fes un a ordenació descendent de les comunitats en funció de les dades que apareixen en aquesta columna. Creus que és normal que aquesta ordenació no coincideixi amb la pressió fiscal?

j) Quines comunitats destaquen si miram les columnes de les recaptacions duites a terme per les administracions locals, autonòmiques i estatals?

T3S12.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat