Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Ase balear


Dades generals

L’any 1990, la col·laboració entre els criadors i l’Administració donà lloc a la creació del registre de bestiar selecte de l’ase mallorquí, amb un nucli fundacional d’una cinquantena d’animals.

El 7 de febrer de 2002, se’n va crear el Llibre genealògic, pas molt positiu per a la consolidació de la cria en puresa d’aquesta raça.

Ase balear - Dades generals

Atesa la presència significativa, de molts d’anys enrera, d’ases amb la mateixa morfologia a l’illa de Menorca, l’Associació de Criadors ha canviat la denominació d’ase mallorquí, per la d’ase balear, per aixir poder acollir en el Llibre genealògic, els animals de tot l’arxipèlag, amb un nom de raça comú, més d’acord amb la realitat geogràfica. (BOE. Ordre APA/661/2006, de 3 de març).

Com moltes altres races, l’ase balear va perdre ja fa uns quants anys la definició productiva que tenia, dirigida fonamentalment a la producció mulatera, i fa menys anys, de motor animal de baix cost, la qual cosa ha ocasionat en l’actualitat que la seva cria sigui una producció marginal dins l’explotació agrària.

Després de la forta davallada del cens asinal durant la primera meitat del segle passat i la quasi desaparició de la raça, sembla que el nucli d’explotació en puresa s’ha estabilitzat, i ateses les bones qualitats que presenten els animals i la seva perfecta adaptació a les zones de bosc i garriga, on col·laboren en la conservació i manteniment, és de preveure que el seu cens anirà en augment.