Torna

Queixes i suggeriments

    Preguntes freqüents sobre la presentació de queixes i suggeriments sobre els serveis de la CAIB

Clicau a sobre per conèixer com procedir segons la consulta que tengueu
 Com puc presentar la queixa o suggeriment?

 • Podeu presentar la vostra queixa i/o suggeriment de les següents formes
 • Presencialment, a qualsevol unitat de registre de les conselleries i altres entitats que formen part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En aquest cas, es poden fer constar verbalment, mitjançant un escrit en paper, sense cap formalitat especial, o bé emplenant l’imprès normalitzat de queixa o suggeriment que podeu trobar en qualsevol oficina de registre o dependència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en la pàgina web del Govern de les Illes Balears.
 • Per via telefònica, mitjançant el telèfon d’informació 012
 • Per via telemàtica, a través dels canals habilitats a aquest efecte en el lloc web de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les altres entitats.
 • Per correu postal, mitjançant un escrit sense cap formalitat especial o a través de l’imprès normalitzat de queixa o suggeriment
 • Per telefax, enviant l’escrit o l’imprès normalitzat de queixa o suggeriment al número que s’indica a la web del Govern de les Illes Balears
 Quin és el termini que té l'Administració per respondre la meva queixa o suggeriment?

 • El termini per respondre és de quinze dies hàbils, transcorregut el qual sense obtenir resposta pot adreçar-se a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis perquè dugui a terme les actuacions necessàries.
La formulació d'una queixa té la qualificació de recurs administratiu?

 • La formulació d'una queixa no té, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitza els terminis establerts per interposar-lo.

Contra la reposta es pot interposar un recurs administratiu?

 • Contra la resposta a la queixa o al suggeriment no pot interposar-se cap recurs.
He d'identificar-me?
 • Per tal de rebre resposta, la sol·licitud ha de contenir les dades per identificar i localitzar al ciutadà.
 • No obstant això, es permeten suggeriments anònims
Què significa el correu automàtic que he rebut sense donar resposta a la meva queixa/suggeriment?

 • Aquest correu és automàtic i es genera quan l'òrgan compentent per respondre rep la queixa / el suggeriment.
 • Es dóna informació dels següents aspectes:

  1. el número d'expedient que se li ha donat a la queixa / suggeriment (està format pel codi QSSI- seguit de l'any i un número correlatiu de 4 xifres- QSSI-20180000).

  2. indica les passes a seguir en cas de no rebre resposta de la queixa o suggeriment o que aquesta no sigui satisfactòria.

  3. s'ha afegit un enllaç a una enquesta de satisfacció, que també es pot trobar a la plana web (http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/queixes_i_suggeriments_/), per a que es pugui emplenar tot i que no s'hagi rebut resposta. Aquesta enquesta és molt important per poder tenir una visió del que necessita la ciutadania i poder millorar la qualitat del servei de queixes i suggeriments sobre els serveis generals de la CAIB.

Perquè he rebut un correu amb accés a una enquesta sense resposta a la meva queixa/suggeriment?

 •  Aquest correu indica que la queixa/suggeriment s'ha rebut i enviat a l'òrgan competent.
 • S'ha afegit un enllaç a una enquesta de satisfacció, que també es pot trobar a la plana web (http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/queixes_i_suggeriments_/), per a que es pugui emplenar tot i que no s'hagi rebut resposta, ja que abans només es tenia accés mitjançant el correu de resposta.
 • Aquesta enquesta és molt important per poder tenir una visió del que necessita la ciutadania i poder millorar la qualitat del servei de queixes i suggeriments sobre els serveis generals de la CAIB.

Com puc saber en quin punt de la tramitació es troba la meva queixa / suggeriment?

 •  podeu accedir al següent enllaç: seguiment tràmit queixa / suggeriment
 • introduiu el número d'enviament telemàtic (codi ENV/XXXX/AAAA) o en número d'expedient (codi QSSI-AAAAXXXX), i el número de NIF/CIF de la persona interessada

 • Al text del primer correu electrònic que es rep i a la plana web s'afegirà un paràgraf explicatiu de com es gestiona la queixa/suggeriment rebut. Quan es presenta una queixa la persona rep automàticament un correu electrònic on se l'informa que la seva queixa ha estat presentada i tramesa a l'òrgan competent per raó de la matèria, el qual disposa de 15 dies per contestar a la queixa/suggeriment plantejat. En cap cas es considera com a la resposta a la qüestió plantejada