Torna

Queixes i suggeriments

  • Enquesta de satisfacció del sistema de queixes i suggeriments de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021

Com heu conegut el servei telemàtic de queixes i suggeriments? (no pot contestar més d'1 resposta)

respostes

Si en la pregunta anterior heu contestat "altres", quins són aquests canals?

respostes

Com definiríeu l'accés al portal web de queixes i suggeriments? (contestació obligatòria)

respostes

Creis que les indicacions de les passes que heu hagut de seguir per tramitar la queixa o el suggeriment han estat clares i adequades? Puntuau-ho de l'1 (indicacions molt confuses) al 5 (indicacions molt clares). Triau només una resposta

respostes

Quant de temps heu tardat en rebre resposta?

respostes

Considerau que el temps que heu tardat a rebre resposta a la queixa o al suggeriment ha estat adequat? Puntuau-ho de l'1 (temps d'espera excessiu) al 5 (temps d'espera adequat) (contestació obligatòria)

respostes

La resposta que heu rebut ha estat satisfactòria? Puntuau-ho de l'1 (no satisfactòria) al 5 (molt satisfactòria). (Resposta obligatòria). S'entén que 1 vol dir que la informació rebuda no ha estat satisfactòria i 5 que ha estat molt satisfactòria (contestació obligatòria)

respostes

A quin grup d'edat pertanyeu? (contestació obligatòria)

respostes

Indicau el vostre sexe (aplicació de l'article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes).

respostes

Puntuau, segons el vostre grau de satisfacció, el sistema de queixes i suggeriments de la CAIB de l'1 (gens satisfet) al 5 (molt satisfet). (Resposta obligatòria)

respostes

Voleu fer cap observació respecte a l'aplicació de queixes i suggeriments?

respostes

Opcional: si voleu indicar a quin número d'expedient QSSI fa referència aquesta enquesta, ho podeu fer aquí

respostes