Torna

Qualitat dels Serveis

Una de les formes de fer avaluació és comparar individus similars. Per això, en aquesta presentació enumerem els principals indicadors que ens poden donar una idea del context social i econòmic que té la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i veure amb quines altres comunitats té més similituds.

1. PIB per habitant: ens indica el nivell de renda que es genera en un territori dividit pel nombre d'habitants. En el cas de les Illes Balears el valor per al 2018 va ser de 26.764 segons l'INE, que ens situa en la posició setena de les 17 comunitat autònomes que existeixen, i  les comunitats més pròximes en nivell de renda per càpita serien La Rioja i Aragó, amb més distància Castella i Lleó i Cantàbria.

pib per càpita cat 2018.PNG

2. Edat mitjana de la Població per comunitat autònoma: uns dels factors que influeix més en la despesa sanitària i social és l'edat de la població. Un indicador significatiu d'aquesta variable és l'edat mitjana. L'INE publica aquest indicador i també un índex d'envelliment.  Les Illes Balears tenen una de les poblacions més joves d'entre les comunitats autònomes, està en segon lloc per darrere de Múrcia,  seguida d'Andalusia, Madrid i Canàries.

edat mitjana 2019.PNG

3. Densitat de població: és una mesura de distribució de població, que relaciona el nombre d'habitants amb l'extensió del territori. Ens pot donar una idea de pressió poblacional sobre el territori, i com aproximació de si la població està molt concentrada o dispersa. Això, té implicació a l'hora de prestar els serveis públics, ja que una dispersió més gran suposa una major despesa. Les dades 'han obtingut de l'anuari de l'INE España en cifras 2019 (les dades corresponen a l'any 2018). La comunitat autònoma més densament poblada és Madrid, i les comunitats amb una densitat més aproximada a les Illes Balears són les de País Basc, Canàries, Catalunya, Comunitat Valenciana i Múrcia.

Densitat Població 2018.PNG

4. Població: ens indica la mida de la comunitat autònoma en termes poblacionals. Balears el 2018 va tenir una població d'1.166.923 habitants, similar a les de Múrcia, Aragó, Extremadura i Astúries. Pots consultar les dades en l'INE.

Polbació 2018.PNG

5. Taxa de dependència de la població menor de 16 anys: ens mostra el percentatge que representa els menors de 16 anys sobre la població en edat de fer feina (població de 16 anys a 64 anys). Els joves suposen una major despesa educativa i sanitària, i fins que compleixen els 16 no poden fer feina, i per tant no poden ser productius (INE). Les Illes Balears tenen una taxa semblant a La Rioja, País Basc, Aragó, Extremadura i Cantàbria.

Taxa dependencia menors 16.PNG

6. Taxa de dependència de la població major de 64 anys (INE): en aquest cas aquest indicador ens mostra el percentatge de gent major de 64 anys en relació amb la població en edat de treballar. La població major de 64 anys sol tenir una major dependència física i necessita una major despesa sanitària. En aquest cas les Illes Balears tenen la taxa més baixa de tota Espanya, i les comunitats amb una taxa més semblant són Canàries, Múrcia, Andalusia i Madrid.

taxa dependencia majors 64.PNG

7. Població 16 anys i més anys per nivell de formació aconseguida (INE): en aquest punt mostrarem dos quadres, un amb el percentatge de la població que té formació secundària de primera etapa, i un altre amb el percentatge de població amb formació superior. En el cas de les Illes Balears la formació secundària té més pes que en la mitjana de comunitats, i té menys pes la població amb estudis superiors. Aquesta configuració poblacional es correspon amb una economia molt especialitzada en els serveis, especialment de caràcter turístic (dades extretes de l'INE).

Secundària 2018.PNG

superior 2018.PNG

8. Distribució percentual dels actius per sector: en aquest punt facilitarem dos quadres, un amb el pes del sector serveis, on les Illes Balears ocupen la segona posició, i un altre amb el pes del sector construcció, on les Illes Balears continuen mantenint un pes elevat en relació amb les altres comunitats autònomes (INE).

distribució sector serveis 2t2019.PNG

distribució sector construcció 2ont2019.PNG

Vistes aquestes dades o indicadors, podem comprovar que les comunitats amb valors més similars en els diferents indicadors econòmics i socials són Canàries, amb la qual comparteix el fet insular, i la Regió de Múrcia. Les següents serien Cantàbria, Andalusia, Madrid i Aragó. Aquest fet s'ha de tenir en compte a l'hora de fer comparacions. Per això, quan hàgim de reduir el nombre de comunitats comparades per qüestions visuals i de presentació gràfica, inclourem prioritàriament les més semblants socio-econòmicament parlant, i exclourem  directament les que tenen un sistema de finançament diferent com són el País Basc i Navarra.