Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Normativa relacionada amb el COFIB:

Legislació:

 1. Artícle 45 de la Constitució Espanyola de 1978. Capítol III
 2. Europea: Reglament 338/1997.CITES (Protecció d'espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç)

 3. Estatal: Llei 42/2007. Llei de la Biodiversitat
 4. Estatal: Reial Decret 439/1990. Catàleg Nacional d'espècies amenaçades
 5. Estatal: Llei orgànica 10/1995. Codi Penal (Títol XVI: Delites referent a l'ordenació del territori, protecció del patrimoni històric i del medi ambient)
 6. Estatal: Reial Decret 1628/2011. Regula el llistat i catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores.
 7. Autonòmica: Llei 1/1992. Protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. I el seu reglament: Decret 56/1994
 8. Autonòmica: Decret 75/2005 Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció
 9. Autonòmica: Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca fluvial.
 10.   Europea: Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al manteniment d'animals salvatges en parcs zoològics
 11.  Estatal: Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Règim Jurídic de la Tenència d'Animals Potencialment Peligrosos
 12.  Estatal: Normativa Nuclis zoològics
 13.  Autonòmica: Ordre Núm.13113, de Juliol  de 1999 de Regulació de la Tinença i Captura Excepcional d'Aus Fringíl·lides.  Estatal:Llibre vermell dels vertebrats d'Espanya
 14.  Estatal: Llibre vermell dels invertebrats d'Espanya
 15.  Estatal: Llibre vermell de les aus d'Espanya
 16.  Autonòmic: Llibre vermell dels vertebrats de Balears. Aquí la tercera edició actualitzada.
 17.  Autonòmic: Llibre vermell de la flora vascular de les Balears. Part I Part II
 18.  Autonòmic: Llibre vermell dels peixos de Balears