Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Venda a distància al públic de medicaments d’ús veterinari no subjectes a prescripció veterinària

Els medicaments d’ús veterinari estan sotmesos a una regulació estricta amb l'objectiu de garantir-ne la qualitat, seguretat i eficàcia.

En els últims anys, ha sorgit una demanda creixent per part dels ciutadans del possible ús de mitjans electrònics, especialment internet, per facilitar l'adquisició d'aquests medicaments.

Amb motiu de seguretat i sanitat pública i animal, aquesta possibilitat de venda per correspondència i per procediments telemàtics s'ha limitat als medicaments d’ús veterinari no subjectes a prescripció veterinària, tal i com s'estableix a la normativa d’aplicació.

Únicament, poden portar a terme aquesta activitat a distància les oficines de farmàcia i els establiments comercials detallistes, oberts al públic i legalment autoritzats, que hagin efectuat la comunicació prèvia en la comunitat autònoma on radiqui l’establiment. A més, s’ha de realitzar amb la intervenció d’un farmacèutic responsable amb l’objecte de preservar la seguretat d’ús d’aquests medicaments.

 

Comunicació prèvia de l’activitat

Les oficines de farmàcia o els establiments comercials detallistes han de comunicar a l’autoritat competent de la comunitat autònoma en què radiqui l’establiment la informació següent:

a) Data prevista d’inici de l’activitat de venda a distància
b) Informació tècnica sobre la tècnica de venda, mitjançant correspondència o lloc web. En tots dos casos, s’ha d’indicar l’adreça del lloc web que ha de complir amb el que s’estableix a l’article 9 del Reial decret 544/2016 i altra normativa que sigui d’aplicació.
c) Informació sobre els procediments de tramesa dels medicaments.

Així mateix, s’ha de posar en coneixement de les autoritats sanitàries qualsevol modificació en les dades incloses en la notificació així com el cessament d’aquesta activitat, almenys quinze dies abans que aquesta es porti a efecte.

 

Enllaços

 

Normativa