Torna

Processos Electorals

Normativa Estatal - Cens Electoral

boe Reial decret 157/1996, de 2 de febrer, pel qual es disposa l'actualització mensual del cens electoral i es regulen les dades necessàries per a la inscripció en el mateix

boe Resolució de 19 de juliol de 1996, de la Direcció de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'aproven els models referits en l'Ordre de 24 d'abril de 1996 per la qual es dicten normes tècniques per a l'actualització del cens electoral

boe Resolució de 24 de febrer de 2006, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre la repercussió de les baixes d'ofici per inscripció indeguda en els padrons municipals i procediment de control de les altes en el Cens Electoral

boe Reial decret 202/1995, de 10 de febrer, pel qual es disposa la formació del cens electoral d'estrangers residents a Espanya per a les eleccions municipals

boe Reial decret 2118/1993, de 3 de desembre, pel qual es disposa l'ampliació del cens electoral als estrangers nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, residents a Espanya

boe Reial decret 1799/2003, de 26 de desembre, pel qual es regula el contingut de les llistes electorals i de les còpies del cens electoral

boe Ordre INT/646/2003, de 14 de març, pel qual es dicten instruccions per al compliment del que es disposa per l'article 41.6 (d'exclusió del cens de persones que poguessin ser objecte d'amenaces o coaccions) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

boe Ordre de 21 de març de 1991 per la qual es regula el procés de reclamació administrativa en període electoral

boe Resolució de 27 d'agost de 2008, de l'Oficina del Cens Electoral, sobre reclamacions i consultes a les dades d'inscripció i altres aspectes de la gestió del Cens Electoral