Torna

Procediments de funció pública

Accés a la prestació del servei en règim de teletreball 

 

Nom del procediment

Accés a la prestació del servei en règim de teletreball.

Objecte

Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball.

Normativa reguladora

Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny).

Termini màxim per resoldre i notificar
2 mesos
Efectes del silenci

Desestimatori

Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació (Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 15 de juliol per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 100 de 20 de juliol de 2019).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

a) Estar en situació de servei actiu. Això no obstant, també es pot presentar la sol·licitud d'accés a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball des de qualsevol situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball, sempre que
s'acrediti l'ocupació mínima prevista en l'apartat b, un cop sol·licitat el reingrés al servei actiu.
b) Acreditar un acompliment efectiu mínim de sis mesos en el lloc de treball que pretén acomplir mitjançant teletreball o en un altre lloc amb funcions anàlogues, sempre que en el darrer cas ja dugui un mes en el que s'ha d'exercir mitjançant
teletreball.
En els supòsits en què la sol·licitud es faci des d'alguna situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball, un cop demanat el reingrés al servei actiu, s'ha d'acreditar que es va acomplir efectivament el lloc reservat durant un mínim de sis mesos, si fa menys de tres anys des que va deixar d'acomplir-lo. Si fa més de tres anys, a més, s'haurà d'ocupar com a mínim el lloc tres mesos, posteriorment al reingrés, abans d'accedir a prestar-lo en la modalitat de teletreball.
c) Ocupar un lloc de treball, en qualsevol modalitat d'ocupació, que es consideri susceptible de ser prestat en la modalitat de teletreball, un cop analitzades les funcions, les necessitats del servei i les peculiaritats d'organització de cada unitat de
treball, d'acord amb els criteris que estableix l'article anterior.
d) Acreditar haver emplenat correctament el qüestionari previst en l'article 12 d'aquest Decret mitjançant un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública. En cas de no poder lliurar aquest certificat amb la sol·licitud, es podrà
fer durant la tramitació, però, en tot cas, s'haurà d'aportar per iniciar la prestació en la modalitat de teletreball, per la qual cosa en aquests supòsits la resolució d'autorització s'haurà de fer condicionada a aquesta aportació.
e) Disposar, en la data en què comenci el règim de teletreball, de l'equip informàtic i els sistemes de comunicació d'acord amb el que estableix l'article 11.
f) Posseir els coneixements imprescindibles, informàtics i telemàtics, que requereixi l'exercici de les funcions i tasques objecte de teletreball.

Observacions

ASPECTES PERSONALS I FAMILIARS A L'EFECTE DE L'ARTICLE 7 (CRITERIS DE PREFERÈNCIA):

En els supòsits en què hi hagi una o més persones de la unitat en què treballa la persona sol·licitant interessades a demanar la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball o que l'hagin demanat, s'ha de presentar també l'annex II, aspectes personals i familiars a l'efecte de l'article 7 (criteris de preferència).

Han d'indicar-se i acreditar-se documentalment, si escau amb els documents que corresponguin, les circumstàncies que es pretén que siguin objecte de valoració.

 FORMACIÓ PER AL TELETREBALL I ACREDITACIÓ D'HAVER SUPERAT EL QÜESTIONARI DE TELETREBALL

 En cas que no es pugui lliurar aquest certificat amb la sol·licitud, es podrà fer mentre es tramiti; en qualsevol cas, s'ha d'aportar el certificat per iniciar la prestació en la modalitat de teletreball, per la qual cosa en aquests supòsits la resolució s'ha de fer condicionada a aquesta aportació. en aquest supòsit s'haurà d'emplenar l'annex III
Per obtenir l'acreditació, la persona interessada ha de sol·licitar la formació per a la prestació de serveis mitjançant teletreball a través del Portal del Personal. En el Portal, ha de clicar l'apartat "Formació de l'EBAP" i "Sol·licitud de cursos", i seleccionar en la llista desplegable del programa de formació el Pla de Formació per al Teletreball. A continuació ha de fer la cerca del curs i inscriure's. Una vegada inscrita al curs, l'EBAP enviarà les claus d'accés per poder dur a terme l'autoformació en línia.
Una vegada que s'ha emplenat de forma adient el qüestionari final i s'ha superat la formació, en l'expedient personal de la persona interessada hi figurarà l'acreditació per al teletreball que preveu el Decret 36/2013, i l'EBAP n'emetrà el certificat corresponent.

 MANUAL PER AL PERSONAL SUPERVISOR

 L'article 12.2 també preveu que s'ha de posar a disposició de les persones que hagin de complir les funcions de supervisores un manual relatiu a tècniques d'avaluació, direcció per objectius, planificació i gestió i formes d'acomplir la jornada de treball no presencial.

 CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DE L'EQUIP INFORMÀTIC

 L'article 11.1 preveu que l'equipament bàsic l'han d'aportar les persones a qui s'autoritzi la modalitat de teletreball i ha d'estar constituït per un ordinador personal o un dispositiu anàleg amb les característiques de maquinari, programari i comunicacions que defineixi la direcció general competent en matèria d'innovació i desenvolupament tecnològic, segons la disponibilitat tecnològica i la seguretat dels sistemes. Requeriments tècnics

 PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS (QÜESTIONARI D'AUTOCOMPROVACIÓ O SOL·LICITUD D'AVALUACIÓ DEL LLOC)

 L'article 11.5 estableix que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d'informar la persona teletreballadora de la política de l'empresa en matèria de salut i seguretat en el treball, especialment sobre les exigències relatives a les pantalles de dades, que ha d'aplicar-les correctament, i que compleix mitjançant l'accés al Manual del teletreball i l'obtenció del certificat de l'EBAP.

D'altra banda, la persona autoritzada ha d'emplenar el QÜESTIONARI D'AUTOCOMPROVACIÓ en matèria de prevenció de riscs laborals per al lloc de teletreball facilitat pel servei competent en matèria de seguretat i salut laboral dels empleats públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Una vegada emplenat i signat, s'ha de enviar al Servei de Prevenció. (També es pot trametre escanejat a l'adreça serveideprevencio@dgfun.caib.es)

 

No obstant això, també hi ha la possibilitat que la persona teletreballadora autoritzi el Servei de Prevenció a avaluar el lloc de feina amb PVD en el seu domicili i adoptar les mesures preventives adients, enviant una sol·licitud al Servei de Prevenció (serveideprevencio@dgfun.caib.es) on s'indiqui el nom i llinatges de la persona, el DNI, a més d'un telèfon de contacte. Sol·licitud d'avaluació del lloc.

 

DURADA DE LA PRESTACIÓ: Màxim un any i mínim 3 mesos, ampliable fins a 18 mesos en total

Tramitació

PDF Sol·licitud Annex I

PDF Annex II

PDF Annex III

 

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.
Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Funcionari.