Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

RECURSOS PELS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2020-21

 

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol)

 

Pàgina Web Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm. 153, de 5 de setembre)

 

Annex 1. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del centre (Substitueix l’annex 4 de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020)

 

Annex 2. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius. (Substitueix l’annex 5 de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020)

 

Podeu descarregar tots els annexos i apèndixos, així com la versió consolidada de la Resolució al següent enllaç

 

  FAQ - curs 2020-21 1r cicle d’educació infantil

 

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR BALEAR (MALALTIES CRÒNIQUES I COVID-19)

Allà trobareu l'enllaç al document "PROTOCOL D'ACTUACIÓ SOSPITES COVID-19"

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021  (amb enllaços)

 

PDF Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de primer cicle d'educació infantil de titutlaritat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears per al curs 2020-2021  (signades)

PDF Orientacions pedagògiques per al 1r cicle d'educació infantil

ASPECTES CURRICULARS, METODOLOGIA I ACOMPANYAMENT FAMILIAR AL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. Curs 2020-2021

 

Editor de Text odt Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2) 

Editor de Text Plantilla orientativa Pla de contingència 1r cicle Infantil 20-21 (versió 2)

 

 

 Cartelleria Centres Covid19