Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Procés d'admissió i matrícula a les escoles infantils públiques 

 

1. Calendari del procés curs 2019-2020/ Calendario del proceso curso 2019-2020

Presentació de la sol·licitud/ Presentación de la solicitud:

                     Inici/ Inicio: 04/04/2019

Finalització/ Finalización: 17/04/2019

Per l'EI Can Nebot la presentació de sol·licituds serà extraordinàriament del 29 d'abril al 13 de maig.


Llistes provisionals d’admesos/ Listas provisionales de admitidos: 31/05/2019


Reclamacions/ Reclamaciones:

                     Inici/ Inicio: 03/06/2019
Finalització/ Finalización: 05/06/2019


Resolució de les reclamacions/ Resolución de reclamaciones: 12/06/2019


Llistes definitives/Listas definitivas: 17/06/2019


Matriculació EI/Matriculación EI:

                    Inici/ Inicio: 18/06/2019
Finalització/Finalización: 28/06/2019

Excepcionalment, i per motius justificats degudament a la sol·licitud adreçada al director general d’Innovació i Comunitat Educativa, es podrà autoritzar un altre calendari respecte del procés d’admissió a aquelles entitats que així ho sol·licitin. Qualsevol canvi de calendari estarà supeditat al fet que se’n pugui fer la difusió suficient perquè les famílies se’n puguin assabentar, en temps i forma. En aquest cas els centres no podran acollir-se al procés telemàtic (vegeu annex 2 de la resolució).

Excepcionalmente, y por motivos justificados debidamente en la solicitud dirigida al director general de Innovación y Comunidad Educativa, se podrá autorizar otro calendario respecto del proceso de admisión a aquellas entidades que así lo soliciten. Cualquier cambio de calendario estará supeditado al hecho de que se pueda hacer la difusión suficiente para que las familias se puedan enterar, en tiempo y forma. En este caso los centros no podrán acogerse al proceso telemático (ver anexo 2 de la resolución).

 

2. Normativa/ Normativa

·       Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

·       Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.

·       Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil.

·       Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 9 d’abril de 2019 per la qual es modifica la Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil (EI Can Nebot)

 

3. Sol·licitud / Solicitud

a) Procés telemàtic/Proceso telemàtico:

Es pot accedir al tràmit telemàtic des del següent enllaç: Tràmit telemàtic (aquest tràmit s'habilitarà entre el 4 i el 17 d’abril).

Important: Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al lloc determinat pel titular del centre juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

Se puede acceder al trámite telemático desde al siguiente enlace: Trámite telemático (este trámite se habilitará entre el 4 y el 17 de abril).

Importante: Una vez realizado el trámite telemático se ha de imprimir la solicitud generada y entregarla en el lugar determinado por el titular del centro juntamente con la documentación indicada en al solicitud.

b) Tràmit presencial/Trámite presencial:

Si es vol realitzar el tràmit presencialment, es pot baixar i emplenar la  sol·licitud i presentar-la amb la documentació requerida per poder realitzar la baremació.

Si se quiere realizar el trámite presencialmente, se puede bajar y rellenar la solicitud y presentarla con la documentación requerida para poder realizar la baremación. 

 

4. Documentació a presentar/ Documentación a presentar

Vegeu formulari sol·licitud i/o Annex 7 de la Resolució.

Ver formulario solicitud y/o Anexo 7 de la Resolución.

*El criteri complementari de centre per EI Can Nebot és: 1 punt per germans de parts múltiples que sol·licitin plaça al mateix curs i nivell educatiu.

*El criterio complementario de centro para el EI Can Nebot es: 1 punto por hermanos de parto múltiple que soliciten plaza en el mismo curso y nivel educativo.

 

5. Lloc de lliurament de la sol·licitud/ Lugar de entrega de la solicitud

L’administració pública competent serà l’encarregada de fer públic el lloc de lliurament d’aquesta.

*En el cas de la sol·licitud per l'EI Can Nebot, aquesta s'ha de lliurar en el registre d'entrada o oficines municipals de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

La administración pública competente será la encargada de hacer público el lugar de entrega de ésta.

*En el caso de la solicitud para el EI Can Nebot, ésta se ha de entregar en el registro de entrada u oficinas municipales del Ayuntamiento de Sant Josep de la Talaia.

 

 

 6. Models de documents/ Modelos de documentos

Editor de Text Formulari sol·licitud plaça escola infantil pública

Editor de Text Formulario solicitud plaza escuela infantil pública

Editor de Text Model declaració responsable

Editor de Text Modelo declaración responsable

   

     -Sol·licitud EI Can Nebot:

*El criteri complementari de centre per EI Can Nebot és: 1 punt per germans de parts múltiples que sol·licitin plaça al mateix curs i nivell educatiu.

*El criterio complementario de centro para el EI Can Nebot es: 1 punto por hermanos de parto múltiple que soliciten plaza en el mismo curso y nivel educativo.

Editor de Text Formulari sol·licitud plaça EI Can Nebot

Editor de Text Previsió de serveis complementaris (EI Can Nebot)

Editor de Text Formulario solicitud plaza EI Can Nebot

Editor de Text Previsión de servicios complementarios (EI Can Nebot)