Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Procés d'admissió i matrícula a les escoles infantils públiques 

 

1. Calendari del procés curs 2018-2019/ Calendario del proceso curso 2018-2019

     Presentació de la sol·licitud/ Presentación de la solicitud:
   

                         Inici/ Inicio: 03/05/2018
    Finalització/ Finalización: 16/05/2018


    Llistes provisionals d’admesos/ Listas provisionales de admitidos: 06/06/2018


    Reclamacions/ Reclamaciones:
                   

                         Inici/ Inicio: 06/06/2018
    Finalització/ Finalización: 08/06/2018


    Resolució de les reclamacions/ Resolución de reclamaciones: 12/06/2018


    Llistes definitives/Listas definitivas: 15/06/2018


    Matriculació EI/Matriculación EI:
 

                        Inici/ Inicio: 15/06/2018
    Finalització/Finalización: 21/06/2018

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, el director general d'Innovació i Comunitat Educativa podrà autoritzar un altre calendari respecte del procés d'admissió a aquelles entitats que així ho sol.licitin; en aquest cas no podran acollir-se al procés telemàtic (vegeu annex 2 de la resolució).

 

 2. Normativa/ Normativa

·       Decret 37/2008, de 4 d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat Autònoma de les Illes Balears.

·       Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.

·       Resolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa de 12 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 dels processos d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d'educació infantil.

 

3. Sol·licitud / Solicitud

a) Procés telemàtic/Proceso telemàtico:

Es pot accedir al tràmit telemàtic des del següent enllaç: Tràmit telemàtic / Trámite telemático (aquest tràmit s'habilitarà entre el 3 i el 16 de maig).

 Important: Una vegada realitzat el tràmit telemàtic s'ha d'imprimir la sol·licitud generada i entregar-la al lloc determinat pel titular del centre juntament amb la documentació indicada a la sol·licitud.

 b) Tràmit presencial/Trámite presencial:

Si es vol realitzar el tràmit presencialment, es pot baixar i emplenar la  sol·licitud / solicitud i presentar-la amb la documentació requerida per poder realitzar la baremació.

 

4. Documentació a presentar/ Documentación a presentar

Vegeu formulari sol·licitud i/o Annex 6 de la Resolució.

Ver formulario solicitud y/o Anexo 6 de la Resolución.

 

5. Lloc de lliurament de la sol·licitud/ Lugar de entrega de la solicitud

L’administració pública competent serà l’encarregada de fer públic el lloc de lliurament d’aquesta.

La administración pública competente será la encargada de hacer público el lugar de entrega de ésta.

 

 6. Models de documents/ Modelos de documentos

Formulari sol·licitud plaça escola infantil pública Editor de Text

Formulario solicitud plaza escuela infantil pública Editor de Text

Model declaració responsable Editor de Text

Modelo declaración responsable Editor de Text