Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Normativa.jpg

        NORMATIVA GENERAL

Estatal

Pàgina Web  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación2006 (versión consolidada)

Pàgina Web   Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

PDF   Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Pàgina Web Guia per un correcte ús de les dades de caràcter personal en els centres educatius (Agencia Española de protección de datos)

 

Autonòmica

Decret 60_2008 pel qual s’estableixen els requisits.pdf   Decret 60/2008 pel qual s’estableixen els requisits mínims

Decret 782008 de modificació del Decret 60_2008  BOIB_100.pdf   Decret 78/2008 de modificació del Decret 60/2008

Pàgina Web Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no uni-versitaris sostinguts amb fons públics.

Pàgina Web Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics

Pàgina Web Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

Pàgina Web  Decret 58/2019 de modificació del Decret 60/2008

Decret_131_2008_XARXA.pdf   Decret 131/2008  XARXA

PDF  Decret 16/2019 de modificació del Decret 131/2008

PDF  Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears

 

NORMATIVA ESPECÍFICA

Instruccions d’organització i funcionament dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció Primerenca per al curs 2017-2018.pdf Instruccions d’organització i funcionament dels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció Primerenca per al curs 2019-2020

PDF Instruccions d'organització i funcionament dels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica d'Atenció Primerenca per al curs 2019-2020 amb enllaços

PDFInstruccions centres 2019-2020

PDFInstruccions centres 2019-2020 amb enllaços

PDF Calendari escolar 2019-2020

PDFCalendari escolar 2018-2019

PDF Ordre del Conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011 per la qual s'estableixen les pautes per a la regulació de la jornada i l'horari escolar a les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil

Pàgina Web  Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

 

EI CAN NEBOT

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d’abril de 2019 per la qual s’aproven els preus per a la prestació de serveis i la realització d’activitats de l’escola d’educació infantil de primer cicle Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia