Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ PER ALS ALUMNES DELS CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA (curs 2021-2022)

(actualitzat 5/7/2022)

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual es concedeixen als alumnes d’incorporació tardana les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol)

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de dia 6 de juny de 2022, de concessió d’ajuts d’escolarització per als alumnes d’incorporació tardana escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-22

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 24 d'agost de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d’ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 116, 28 d'agost de 2021)

Proposta de resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de concessió d’ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-22

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 69, de 27 de maig)

CALENDARI

Presentació de sol·licituds període ordinari (famílies)

de l’1 al 21 de juny de 2021

Introducció de sol·licItuds al GestIB (centre)

entre l’1 i el 22 de juny de 2021

Registre de documentació (centre)

  • certificat de quotes (annex 9)
  • declaració de veracitat de dades bancàries del centre
  • certificat en què constin els acords del consell escolar o la comissió de valoració
  • relació d’alumnes que han presentat sol·licitud
  • certificat d’adhesió al conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts d’escolarització (annex 11)
abans del 22 de juny de 2021

Presentació de sol·licituds per l'alumnat d'incorporació tardana (alumnat matriculat després del 21 de juny de 2021)

del 25 d’abril al 4 de maig de 2022

Introducció de sol·licituds d'incorporació tardana al GestIB (centre)

del 25 d’abril al 6 de maig de 2022

Presentació annexos 4, 5, 6 i 12

abans del 30 de juny de 2022

DOCUMENTACIÓ

Editor de Text Sol·licitud (annex 2)

PDF Sol·licitud (annex 2)

Editor de Text Declaració responsable (annex 10)

PDF Declaració responsable (annex 10)

Editor de Text Diligència de registre (annex 8)

PDF Diligència de registre (annex 8)

Editor de Text Comunicació d'adhesió al conveni (annex 11)

PDF Comunicació d'adhesió al conveni (annex 11)

Editor de Text Certificat de quotes d'escolarització (annex 9)

PDF Certificat de quotes d'escolarització (annex 9)

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

Editor de Text Rebut de l'ajut (annex 4)

PDF Rebut de l'ajut (annex 4)

Editor de Text Ajuts rebutjats (annex 5)

PDF Ajuts rebutjats (annex 5)

Editor de Text Justificació dels ajuts (annex 6)

PDF Justificació dels ajuts (annex 6)

Editor de Text Certificat de romanent (annex 12)

PDF Certificat de romanent (annex 12)

AJUDA PELS CENTRES EDUCATIUS:

Manual de gestió d'ajuts d'escolarització

INFORMACIÓ

institutprimerainfancia@gmail.com

institutprimerainfancia@dgpice.caib.es