Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ PER ALS ALUMNES DELS CENTRES DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA

(curs 2020-2021)

 

Pàgina Web Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de juny de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2020-2021

 

CALENDARI:

-Presentació de sol·licituds ordinàries: Del 6 al 17 de juliol de 2020

-Presentació de propostes d'alumnes d’incorporació tardana: del 12 al 23 d’abril de 2021

-Introducció de les sol·licituds al GESTIB: entre el 6 i el 24 de juliol de 2020

-Termini per suscriure el conveni: quinze dies naturals comptadors des de la publicació d’aquesta Resolució

-Tramitació de certificat de quotes d’escolarització del centre (annex 9): abans del 24 de juliol de 2020

-Declaració de veracitat de dades bancàries del centre: abans del 24 de juliol de 2020

-Certificat en què constin els acords del consell escolar o la comissió de valoració, i la relació d’alumnes que han presentat sol·licitud: abans del 24 de juliol de 2020

 

DOCUMENTACIÓ CATALÀ:

PDF Sol·licitud d'ajuts (annex 2 de la convocatòria)

Editor de Text Sol·licitud d'ajuts (annex 2 de la convocatòria)

PDF Diligència de presentació de la sol·licitud (annex 8 de la convocatòria)

Editor de Text Diligència de presentació de la sol·licitud (annex 8 de la convocatòria)

PDF Certificat de quotes d’escolarització del centre (annex 9)

Editor de Text Certificat de quotes d’escolarització del centre (annex 9)

PDF Declaració responsable(annex 10)

Editor de Text Declaració responsable(annex 10)

 

PDF Declaració de veracitat de dades bancàries

DOCUMENTACIÓN CASTELLANO:

PDF Solicitud de ayudas (anexo 2 de la convocatoria)

PDF Diligencia de presentación de la solicitud (anexo 8 de la convocatoria)

PDF Convenio de colaboración (anexo 7 de la convocatoria)

PDF Certificado de cuotas del centro (anexo 9)

PDF Declaración responsable (anexo 10)

AJUDA PELS CENTRES EDUCATIUS:

Manual de gestió d'ajuts d'escolarització.