Portal de transparència

 

Benvinguda

En el Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears es difonen les dades relatives a les polítiques i actuacions públiques i respon al compromís de facilitar-hi l'accés a la ciutadania de forma eficaç i transparent.

Actualment, el Govern de les Illes Balears s'adapta a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i estableix com a prioritats el dret d'accés a la informació pública i la millora contínua de la transparència, concretament en aquells aspectes que preveu la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears.

A banda d'altra informació d'interès públic com és un enllaç a la nova web de pressupostos, en aquest Portal també s'hi poden consultar els índexs de transparència que elabora i publica Transparència Internacional (TI) - organització no governamental dedicada a combatre la corrupció - amb l'objectiu últim de mesurar el nivell de transparència de les institucions públiques a través de l'avaluació de les dades i la informació que fan públiques cada comunitat autònoma a les corresponents webs institucionals.

En definitiva, el Govern de les Illes Balears està compromès amb aquests objectius i pretén que el canal preferent d'accés de la ciutadania a la informació sigui aquest Portal de Transparència.