Torna

Portal Informatiu

cssc.jpg

Organització

Estructura orgànica bàsica i competències

D'acord amb el que disposen l'Estatut d'autonomia, la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la presidencia de les Illes Balears determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En conseqüència, en virtut del seu nomenament per la presidenta de les Illes Balears, i d' d'acord amb el que disposa al respecte la Llei 4/2001, de 14 de març, del govern de les Illes Balears, la consellera de Serveis Socials i Cooperació, dins el seu àmbit material d'actuació pública com a integrant del Govern,  té, entre d'altres, les atribucions següents:

1. Desenvolupar l'acció de govern en la seva àrea de responsabilitat.

2. Preparar i presentar al Govern els avantprojectes de llei i projectes de decret, relatius a les qüestions pròpies de la seva conselleria.

3. Dictar ordres en les matèries pròpies de la seva conselleria.

4. Formular els programes d'actuació i fixar els objectius de la conselleria, als efectes de l'elaboració de l'avantprojecte de pressuposts generals de la comunitat autònoma.

5. Proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament d'alts càrrecs dependents de la seva conselleria.

6. Exercir totes les competències que els atribueixi la legislació vigent.

Així mateix, el Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la estructura de  l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sota la direcció del Govern i, pel que fa a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i d'acord amb el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta Conselleria s'integra en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i exerceix les competències normatives i executives atribuïdes a aquesta Administració per l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic en els sectors corresponents de la seva acció pública, amb l'estructura orgànica següent:

Secretaria General, com a l'òrgan directiu encarregat, entre d'altres, de la gestió dels serveis comuns, i també de les funcions d'assessorament jurídic i de suport tècnic i, com la resta dels òrgans directius, igualment amb la funció d'executar els plans i acords nacionals i internacionals relatius a les matèries de les seves competències.

a. Direcció General de Planificació i Serveis Socials: com a l'organ directiu encarregat d'exercir les seves competències en els àmbits materials de planificació de la política de serveis socials; elaboració normativa en matèria de serveis socials; ordenació de la renda mínima d'inserció; pla de serveis socials comunitaris bàsics i altres programes socials, i també la tramitació i concessió de les ajudes i dels convenis que se'n deriven; prestacions econòmiques; autorització, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials d'àmbit suprainsular o autonòmic; atenció i integració social a la població immigrant.

b. Direcció General de Dependència, com a l'òrgan directiu encarregat d'exercir lese seves competències en els àmbits de l'atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat, a persones de la tercera edat i a altres col·lectius en situació de risc.

c. Direcció General de Menors i Famílies, com a l'òrgan directiu encarregat d'exercir les seves competències en els àmbits de l'aplicació de mesures de justícia juvenil; ordenació de la protecció de menors; polítiques de promoció i suport a les famílies i unitats de convivència; reinserció social; atenció a les víctimes del delicte.

d. Direcció General de Cooperació, com a l'òrgan directiu encarregat d'exercir les seves competències en els àmbits de la cooperació social i econòmica de caràcter exterior; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament.

Així mateix, s'integra en la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM), que exerceix les competències de defensa i promoció dels drets dels menors; queixes sobre situacions d'amenaça i de vulneració de drets. Al capdavant hi ha un director o una directora assimilat en rang a director general.