Torna

Plans i programes

Plans i programes

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

18/06/2018 Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2013-2017
Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2013-2017 Direcció General d'Innovació i Recerca
18/06/2018 Pla d'Equilibri Ambiental i Turístic 2017-2020
28/09/2018 Pla Director Sectorial de Telecomunicacions
Pla Director Sectorial de Telecomunicacions Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
04/10/2018 Estratègia RIS3 Balears
Estratègia RIS3 Balears Direcció General d'Innovació i Recerca
04/10/2018 Programa Operatiu FEDER 2014-2020
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 Direcció General de Fons Europeus
04/10/2018 Programa Operatiu FSE 2014-2020
Programa Operatiu FSE 2014-2020 Direcció General de Fons Europeus
04/10/2018 Estratègia de Turisme Sostenible
Estratègia de Turisme Sostenible Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)
04/10/2018 Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025
Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Plans i programes

Conselleria de Presidència

10/12/2018 Pla 2019 de Publicitat institucional del Govern de les Illes Balears
02/08/2018 Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere a les Illes Balears _Cap a la Igualtat de tracte i no-discriminació de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI)_ 2017-2019
03/12/2015 Pla estratègic d'Igualtat Oportunitats entre Dones i Homes 2015-2020 (Institut Balear de la Dona)

Plans i programes

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públques

19/06/2018 Pla Territorial de Protecció Civil (PLATERBAL)
19/06/2018 Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
22/08/2018 Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública (2015-2019)
11/12/2018 Programa Policia Tutor de les Illes Balears
Programa Policia Tutor de les Illes Balears Direcció General d'Emergències i Interior

Plans i programes

Conselleria d'Educació i Universitat

26/03/2019 Programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” 2019-2020
26/03/2019 Programa  "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20"
Programa "Cap a la coeducació als centres educatius curs 2019/20" Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat
18/03/2019 Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020
Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020 Direcció general de Formació Professional i Formació del Professorat
18/03/2019 Programa de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits  en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programes de formació en els centres i per als centres o intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
18/03/2019 Programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears
01/10/2018 Pla d’Èxit Educatiu 2015-2019
27/09/2018  Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23

Plans i programes

Conselleria de Serveis Social i Cooperació

19/06/2018  Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2017
19/06/2018  Pla Director de Cooperació de les Illes Balears 2016-2019
07/09/2018 PLA D'ACTUACIÓ 2018 DE LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA
PLA D'ACTUACIÓ 2018 DE LA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA
13/09/2018 PLA D’ACTIVITATS ANUAL 2018
PLA D’ACTIVITATS ANUAL 2018 Fundació Socioeducatiu S'Estel
13/09/2018 Pla d'actuacions 2018
Pla d'actuacions 2018 Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears

Plans i programes

Conselleria de Salut

02/08/2018 Pla estratègic Conselleria de Salut de les Illes Balears 2016-2020
18/06/2018 Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) - (Ib-Salut)
18/06/2018 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte
18/06/2018 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama
21/11/2018 Pla Estratègic de Salut Mental

Plans i programes

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

09/05/2019 Programa Anual d’Estadística 2019 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021(Acord del Consell de Govern de 29 de març de 2019 – BOIB núm. 41 de 30 de març)
09/05/2019 Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (Decret 40/2018, de 23 de novembre – BOIB núm. 147 de 24 de novembre de 2018)
19/06/2018 Pla d'Ocupació de Qualitat 2017-2020
28/09/2018 Programa de millora de la competitivitat i la productivitat per a l’any 2018
28/09/2018 Pla d’Indústria de les Illes Balears
Pla d’Indústria de les Illes Balears Direcció General de Política Industrial

Plans i programes

Conselleria de Media Ambient, Agricultura i Pesca

09/01/2019 Pla d'Inspecció de trasllats transfronterers de residus de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2017 – 2019
19/06/2018 Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2035
04/10/2018 Pla especial d’actuacions en situació d’alerta i eventual sequera a les Illes Balears
04/10/2018 Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.
04/10/2018 Pla hidrològic de les Illes Balears
Pla hidrològic de les Illes Balears Direcció General de Recursos Hídrics

Plans i programes

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

19/06/2018 Programa de Rehabilitació d'Habitatge Lliure per a Destinar-lo a Lloguer Social (IBAVI)
27/09/2018 Pla d’actuacions 2018 del Consorci de Transports de Mallorca
02/10/2018 Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones per al personal laboral.

Plans i programes

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

25/11/2017 Pla d'actuació de l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears per a l'any 2018
19/06/2018  Pla de Cultura de les Illes Balears
22/10/2018 VIU LA CULTURA