Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

09/05/2019

Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (Decret 40/2018, de 23 de novembre – BOIB núm. 147 de 24 de novembre de 2018)

IBESTAT Institut d’Estadística de les Illes Balears

Aquest Pla té com a finalitat promocionar , ordenar i planificar  l’activitat estadística d’interès de la Comunitat Autònoma.  Defineix el marc de col·laboració existent entre les institucions i entitats que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears (SESTIB), que està integrat per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i les unitats estadístiques productores de les conselleries del Govern autonòmic i dels consells insulars.

D’entre els seus principals objectius, cal esmentar:

    - La producció d’estadístiques de qualitat que reflecteixin la realitat illenca.
    - Garantir l’accés a les dades oficials, d’acord amb el principi de transparència.
    - Aprofitar al màxim les informacions administratives existents.
    - Optimitzar l’explotació de fitxers estadístics per a l’àmbit balear.
    - Avançar en l’homogeneïtzació del tractament de les dades i la difusió dels resultats.
    - Dissenyar accions formatives que garanteixen la qualificació del personal del SESTIB.
    - Fomentar les tasques de recerca i ús de mètodes estadístics avançats.
    - Creació d’un sistema geoestadístic de les Illes Balears
    - Incloure la perspectiva de gènere en la producció i la difusió de dades.
    - Col·laborar amb altres institucions estadístiques per millorar productes.