Torna

Servei de Planificació al Medi Natural

Sol·licitud d'afecció a la Xarxa natura 2000 per a realitzar rodatges (filmacions o fotografies) amb dron

Donat l’auge de sol·licituds per realitzar rodatges, és a dir, filmacions i/o fotografies, utilitzant drons als espais de rellevància ambiental es presenta aquest apartat destacat per a la fàcil comprensió i tramitació dels usuaris afectats.

Cal dir que es poden trobar 3 supòsits i que depenent d’aquests la tramitació és una o altra. Els tres supòsits i la corresponent tramitació és:

- El rodatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 i té finalitat comercial.

En aquest cas s’ha d’emetre la Resolució d’afecció a la Xarxa Natura per part del Director general d’Espais Naturals i Biodiversitat a través del Servei de Planificació al Medi Natural i el procés per poder tramitar la sol·licitud és el que es troba al següent enllaç: Afecció XN2000 rodatges.

Pot consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

A l'enllaç Afecció XN2000 rodatges es troben els models a presentar: sol·licitud i declaració de bones pràctiques. També s'ha de presentar un document ambiental i el justificant del pagament de la taxa corresponent a més d’altra documentació que s’especifica a l’enllaç indicat anteriorment.

La documentació s'ha de registrar en el registre de l'òrgan substantiu, i és l'òrgan substantiu que ha de remetre aquesta documentació al Servei de Planificació de la Direcció General de Biodiversitat i Medi Natural.

L'òrgan substantiu on s’han de presentar la documentació pot ser per exemple la Demarcació de Costes a les Illes Balears en el cas que la filmació es realitzi en domini públic marítimoterrestre o un Ajuntament del terme municipal on es realitza la filmació en el cas de pagar taxa per activitat a l'Ajuntament. Excepcionalment en el cas de no existir òrgan substantiu es podrà presentar la documentació al registre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, adreçat al Servei de Planificació al Medi Natural.

A continuació es presenta un document amb les restriccions de l'espai aeri d'acord amb la normativa dels espais protegits Xarxa Natura 2000 i els espais naturals protegits:

Restricciones APROBADAS espacio aéreo ENP y RN2000.pdf Restriccions espai aeri ENP i RN2000 (només disponible en castellà).

- El rodatge es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 i no té finalitat comercial sinó que és per a ús particular.

Per realitzar rodatges amb dron per ús personal s’ha de dirigir la sol·licitud al Servei de Protecció d'Espècies que emetrà una Resolució sobre l’activitat amb les condicions pertinents.

Pot consultar els espais protegits Xarxa Natura 2000 (LIC, ZEPA o ZEC) al següent enllaç: Xarxa Natura 2000.

Per a més informació pot escriure a: especies@dgcapea.caib.es.

- El rodatg es realitza a espai protegit Xarxa Natura 2000 coincident amb espai natural protegit (parc, paratge o reserva natural)

En aquest cas s’ha de tramitar la sol·licitud a través del Servei d’Espais Naturals i el procés per poder tramitar la sol·licitud és el que es troba al següent enllaç: Autorització per realitzar activitats als espais natural protegits.

Cada un dels espais naturals protegits té una normativa reguladora i s’emet la Resolució de l’activitat atenent a aquesta.

Pot consultar la informació i ubicació dels espais naturals protegits al següent enllaç: Els espais naturals protegits.

Per a més informació sobre els espais naturals protegits pot escriure a: autoritzacions@dgmambie.caib.es.