Punt d'Informació Universitària

 

Ajudes de desplaçament i de mobilitat (dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània) 2012-2013

 

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de juny de 2013 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2012-2013

L’imprès de sol·licitud s’ha d’emplenar en línia a la pàgina web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (http://dguni.caib.es) o a la pàgina web del Punt d’Informació Universitària de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (http://piu.caib.es). La resta d’impresos també són a disposició de les persones interessades en aquestes pàgines web.

<< Accés al tràmit telemàtic >>

<< Acceso al trámite telemático >>

Una vegada emplenada la sol·licitud en línia, l’ha de presentar, juntament amb la documentació requerida al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats o a qualsevol de les dependències que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adreçada a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar dins un sobre obert perquè l’exemplar destinat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats es dati i segelli, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l’oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s’entendrà com a data vàlida de presentació la d’entrada al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 16 de juliol de 2013.

Convocatòria

 
  convocatoria_12-13.pdf BOIB núm.88 de 22 de juny de 2013 (català)
  convocatoria_12-13_ES.pdf BOIB núm.88 de 22 de juny de 2013 (castellà)
   

Documents

 
annex_2_TG2.pdf Annex 2 (TG002)
ann3_desp_12_13.pdf Annex 3