Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Vacances

Personal funcionari: Té dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils per cada any complet de servei actiu o bé dels dies que corresponen proporcionalment si el temps de servei durant l'any és menor. La quantitat s’arrodonirà a l'alça en el cas que la fracció resultant sigui més de 0’5 a favor de la persona sol·licitant. A aquest efecte no s’han de considerar dies hàbils els dissabtes, sens perjudici de les adaptacions que s’estableixen per als horaris especials.

Personal laboral: Té dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils per cada any complet de servei actiu o trenta dies naturals o bé dels dies que corresponguin en proporció al temps de servei prestat en el cas que aquest sigui inferior a un any. A aquest efecte no s’han de considerar dies hàbils els dissabtes, sens perjudici de les adaptacions que s’estableixen per als horaris especials. Així mateix, el gaudiment de les vacances es pot fer per dies hàbils no consecutius.

Normativa

Estatal

- Art.50 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Autonòmica

-Art. 41 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 5 de desembre de 2016 relatiu al calendari de recuperació de drets perduts pel personal funcionari d’aquest àmbit.

- Arts. 29 a 34 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

22 dies hàbils o els dies que corresponguin proporcionalment.

 

A més és té dret als dies addicionals de vacances anuals quan compleixi els períodes de prestació següents:

a) Un dia hàbil de vacances addicional a partir de quinze anys de servei.

b) Dos dies hàbils de vacances addicionals a partir de vint anys de servei.

c) Tres dies hàbils de vacances addicionals a partir de vint-i-cinc anys de servei.

d) Quatre dies hàbils de vacances addicionals a partir de trenta anys de servei.

 

Dies hàbils addicionals de vacances
15 anys de servei 1
20 anys de servei 2
25 anys de servei 3
30 anys de servei 4

-Es té dret als dies addicionals de vacances a partir de l’any natural següent a la data en què es compleixin els períodes de serveis assenyalats a l'article 30 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-A l’efecte de computar els anys de servei que donen dret als dies addicionals de vacances, s’han de tenir en compte tots els serveis prestats d’acord amb el que preveu la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública o la norma que la substitueixi.

Termini màxim per resoldre
1 mes per al personal funcionari, 3 mesos per al personal laboral
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Forma de gaudi:

-Regla general: s’han de gaudir en el període ordinari de vacances, que és de l'1 de juny al 30 de setembre.


Les vacances s’han de concedir atenent l’elecció del personal i les necessitats del servei.


Quan per necessitats del servei resulta obligat gaudir la totalitat de les vacances fora del període ordinari establert, la durada d’aquest ha de ser de vint-i-cinc dies hàbils.

Quan es prevegi el tancament de les instal·lacions degut a la inactivitat estacional de determinats serveis públics, els períodes de gaudi de les vacances coincidiran amb la franja temporal de tancament.


Periodes ordinaris de vacances per a determinats col·lectius: Els secretaris o secretàries generals o els òrgans equivalents poden aprovar, després que l’òrgan directiu corresponent ho hagi proposat, si escau, i una vegada negociat en la Mesa Sectorial de Serveis Generals, altres períodes ordinaris de vacances per a determinats col·lectius, atesa la necessitat de garantir el manteniment del nivell de prestació de serveis indispensables o respondre a l’increment de les tasques que es puguin produir en el període esmentat. Els nous periodes de vacances s'han de trametre a la Junta de Personal.


Gaudi


-El començament i la finalització de les vacances ha de ser dins l’any natural, tret dels casos en què, per necessitats del servei, o per incapacitat temporal, s’ajornin.

-Fora del període ordinari de gaudi es poden gaudir:

Personal funcionari:

 • Fins a 5 dies hàbils sense haver-ne de justificar la necessitat, de manera condicionada a les necessitats del servei.
 • Els dies que superin els 5 dies primers, únicament de forma excepcional, a sol·licitud de la persona interessada i amb l'informe favorable del cap de la unitat.


Personal laboral:

 • Fins a 15 dies, supeditat a les necessitats dels serveis.

Les vacances s'han de sol·licitar abans del dia primer de maig, han de concretar els periodes en què es pretenen gaudir-les i indicar, si escau, les circumstàncies que hi concorren.

Regles especials:

Modificació

 • A sol·licitud raonada de la persona interessada, el secretari general o la secretària general, o l’òrgan equivalent pot modificar les vacances ja concedides, per causa de malaltia, incapacitat temporal o una altra causa que impedeixi o dificulti el gaudi de les vacances en els terminis inicialment concedits.
 • Per necessitats del servei, el secretari general o la secretària general, o l’òrgan equivalent pot modificar les vacances ja concedides, amb audiència prèvia de la persona afectada, mitjançant una resolució motivada que haurà de comunicar-se com a mínim 15 dies abans de l’inici del període de gaudi.

Substitució del període concedit

 • Si un cop concedides o assenyalades les vacances, la persona funcionària inicia una baixa o es troba de permís per lactància acumulada, i ha de començar el període de gaudi, té dret a la substitució del període concedit per un altre període de vacances en data distinta encara que s'hagi acabat l'any natural al qual corresponguin.

Suspensió

 • Si la baixa s’esdevé en període de vacances es deixarà en suspens el gaudi d'aquestes. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del comunicat de baixa corresponent en el termini de quatre dies des que es produeix la baixa.
 • Si l’alta es produeix abans de la finalització d’aquest període de vacances, es continuarà gaudint d’aquest període.
 • Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponen, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, s’ha de reconèixer a la persona treballadora un crèdit de dies de descans igual al temps en què hagi estat de baixa en el període de vacances. Aquest crèdit de dies es podrà fer efectiu un cop conclòs el calendari de vacances del personal i fins a divuit mesos després a elecció de la persona, sempre abans del gaudi de les vacances de l’any en curs, segons ho permetin les necessitats del servei.
 • En els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes externes a la seva voluntat, tendran dret a sol·licitar el pagament d'una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per mort, fins a un màxim de devuit mesos.


Abonament de vacances

 • S’ha d’abonar la part corresponent al període treballat al personal que cessi durant l’any sense haver gaudit les vacances, i s’han de computar les fraccions de setmana per setmana completa i a partir de quinze dies per mes complet.


Criteris de prelació

Les conselleries, respecte dels seus centres de treball o unitats funcionals, han de procurar que el personal que vulgui gaudir les vacances dins el periode establert com a ordinari pugui gaudir-les per torns rotatius.


Ordre de prioritat (en cas de conflicte d'interessos)

 • Personal amb fills menors de catorze anys, sempre que es pretengui la coincidència amb el període de vacances escolars.
 • Personal amb fills majors de catorze anys, escolaritzats, sempre que també es pretengui la coincidència amb el període de vacances escolars d’escolarització obligatòria.
 • Qualsevol altra causa justificada que faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Personal que tengui reconeguda més antiguitat.
 • Persones treballadores que sol·licitin un únic període coincident amb vint-i-dos dies hàbils o trenta dies naturals, en ambdós casos consecutius (aquest darrer criteri aplicable només en el cas de personal laboral).


En cas de conflicte, l’òrgan competent ha de resoldre amb audiència prèvia del personal afectat. Per tal de fonamentar la resolució, l’òrgan superior o directiu al qual hi estigui adscrit, emetrà un informe sobre el conflicte de interessos que inclourà una proposta de resolució.

Vacances del personal amb teletreball:


Regla general:

-Els dies hàbils de vacances per any natural s’hauran de gaudir proporcionalment en els dies de prestació de serveis no presencials i la resta, en els dies de prestació de serveis presencial.

Excepció:

-Es poden superar els límits de la regla general en els supòsits següents:

1-Per atendre un familiar de primer o de segon grau per malaltia molt greu o discapacitat.

2-Per ingrés hospitalari de llarga durada d’un familiar de primer o de segon grau o que requereix la necessitat d’una cura directa, contínua i permanent.

La persona interessada ha de sol·licitar ser exceptuada de la regla general almenys amb dos mesos d'antelació i ha d'aportar la documentació que consideri oportuna per acreditar els fets que s'al·leguin o la que li sigui requerida.

Definicions

«Familiar de primer grau en línia directa, per consanguinitat o afinitat»: mare, pare, fills, filles i pares polítics. S’entén assimilat al fill o filla, el menor o la menor en règim de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment de durada igual o superior a un any. Així mateix, s’entenen assimilats als familiars de primer grau el cònjuge o la parella estable, i els fills i filles, mare o pare del cònjuge o de la parella estable.

«Familiar de segon grau en línia directa o col·lateral per consanguinitat»: germans, germanes, avis, àvies, i nets i netes; o per afinitat: germans, germanes, avis, àvies, i nets i netes del cònjuge.Així mateix, s’entenen assimilats als familiars de segon grau els germans, germanes, avís, àvies, i nets i netes de la parella estable.

«Cura o atenció directa»: relació de dependència que implica convivència.

«Malaltia greu»: malaltia qualificada com a tal pel metge o metgessa corresponent. Hi està inclosa la malaltia o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin l’activitat habitual, amb independència de l’hospitalització, sempre que així ho determini l’informe mèdic. També hi està inclosa tant l’hospitalització en institucions sanitàries com la domiciliària i la intervenció quirúrgica, amb independència que requereixi o no l’hospitalització.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació
Per al supòsit de gaudi excepcional de més de 5 dies hàbils fora del període ordinari: Informe favorable del cap de la unitat