Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Vacances

“Al personal que li és d'aplicació aquest Acord té dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de vint-i-dos dies hàbils per cada any complet de servei actiu o bé dels dies que corresponen proporcionalment si el temps de servei durant l'any és menor. La quantitat s’arrodonirà a l'alça en el cas que la fracció resultant sigui més de 0’5 a favor de la persona sol·licitant.


A aquest efecte no s’han de considerar dies hàbils els dissabtes, sens perjudici de les adaptacions que s’estableixen per als horaris especials"

Normativa

Estatal

- Art.50 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

Autonòmica

-Art. 41 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

-Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 5 de desembre de 2016 relatiu al calendari de recuperació de drets perduts pel personal funcionari d’aquest àmbit.

-Punt 5è de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

22 dies hàbils o els dies que corresponguin proporcionalment.

 

A més és té dret a dos dies addicionals de vacances anuals quan compleixi els períodes de prestació següents:

a) Un dia hàbil de vacances addicional a partir de quinze anys de servei.

b) Dos dies hàbils de vacances addicionals a partir de vint anys de servei.

c) Tres dies hàbils de vacances addicionals a partir de vint-i-cinc anys de servei.

d) Quatre dies hàbils de vacances addicionals a partir de trenta anys de servei.

 

La recuperació d'aquests dies addicionals de vacances es farà de manera gradual d'acord amb el calendari següent:

 

Dies addicionals de vacances

2017

2018

2019

15 anys de servei

1

1

1

20 anys de servei

1

2

2

25 anys de servei

2

2

3

30 anys de servei

2

3

4

-Es té dret als dies addicionals de vacances a partir de l’any natural següent a la data en què es compleixin els períodes de serveis assenyalats en les lletres anteriors d’aquest apartat.

-A l’efecte de computar els anys de servei que donen dret als dies addicionals de vacances, s’han de tenir en compte tots els serveis prestats d’acord amb el que preveu la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública o la norma que la substitueixi.

Termini màxim per resoldre
3 mesos
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Forma de gaudi:

-Regla general: s’han de gaudir en el període ordinari de vacances, que és de l'1 de juny al 30 de setembre.


Les vacances s’han de concedir atenent l’elecció del personal i les necessitats del servei.


Quan per necessitats del servei resulta obligat gaudir la totalitat de les vacances fora del període ordinari establert, la durada d’aquest ha de ser de vint-i-cinc dies hàbils.

Quan es prevegi el tancament de les instal·lacions degut a la inactivitat estacional de determinats serveis públics, els períodes de gaudi de les vacances coincidiran amb la franja temporal de tancament.


Els secretaris o secretàries generals o els òrgans equivalents poden aprovar, després que l’òrgan directiu corresponent ho hagi proposat, si escau, i una vegada negociat en la Mesa Sectorial de Serveis Generals, altres períodes ordinaris de vacances per a determinats col·lectius, atesa la necessitat de garantir el manteniment del nivell de prestació de serveis indispensables o respondre a l’increment de les tasques que es puguin produir en el període esmentat.


Gaudi


-El començament i la finalització de les vacances ha de ser dins l’any natural, tret dels casos en què, per necessitats del servei, o per incapacitat temporal, s’ajornin.

-Fora del període ordinari de gaudi es poden gaudir:

Personal funcionari:

-Fins a 5 dies hàbils sense haver de justificar la necessitat, condicionat a les necessitats del servei.

-Els dies que superin els 5 dies primers, únicament de forma excepcional, a sol·licitud de la persona interessada i amb l'informe favorable del cap de la unitat.


Personal laboral:

-Fins a 15 dies, supeditat a les necessitats dels serveis.

Regles especials:


Modificació:

-A sol·licitud raonada de la persona interessada, el secretari general o la secretària general, o l’òrgan equivalent pot modificar les vacances ja concedides, per causa de malaltia, incapacitat temporal o una altra causa que impedeixi o dificulti el gaudi de les vacances en els terminis inicialment concedits.

-Per necessitats del servei, el secretari general o la secretària general, o l’òrgan equivalent pot modificar les vacances ja concedides, amb audiència prèvia de la persona afectada, mitjançant una resolució motivada que haurà de comunicar-se com a mínim 15 dies abans de l’inici del període de gaudi.


Substitució del període concedit:

-Si un cop concedides o assenyalades les vacances, la persona funcionària causa baixa o es troba de permís per lactància acumulada, i ha de començar el període de gaudi, tindrà dret a la substitució del període concedit per un altre període de vacances en data distinta encara que s'hagi acabat l'any natural al qual corresponguin.

Suspensió

Si la baixa s’esdevé en període de vacances es deixarà en suspens el gaudi d'aquestes. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant la presentació del comunicat de baixa corresponent en el termini de quatre dies des que es produeix la baixa.

Si l’alta es produeix abans de la finalització d’aquest període de vacances, es continuarà gaudint d’aquest període.

Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponen, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, s’ha de reconèixer a la persona treballadora un crèdit de dies de descans igual al temps en què hagi estat de baixa en el període de vacances. Aquest crèdit de dies es podrà fer efectiu un cop conclòs el calendari de vacances del personal i fins a divuit mesos desprès a elecció de la persona, sempre abans del gaudi de les vacances de l’any en curs, segons ho permetin les necessitats del servei.


Abonament de vacances:

-S’ha d’abonar la part corresponent al període treballat al personal que cessi durant l’any sense haver gaudit les vacances, i s’han de computar les fraccions de setmana per setmana completa i a partir de quinze dies per mes complet.


Criteris de prelació:


Ordre de prioritat (en cas de conflicte d'interessos):

-Personal amb fills menors de catorze anys, sempre que es pretengui la coincidència amb el període de vacances escolars.

-Personal amb fills majors de catorze anys, escolaritzats, sempre que també es pretengui la coincidència amb el període de vacances escolars d’escolarització obligatòria.

-Qualsevol altra causa justificada que faciliti la conciliació de la vida laboral i familiar.

-Personal que tengui reconeguda una antiguitat major.


L’òrgan competent ha de resoldre amb audiència prèvia del personal afectat. Per tal de fonamentar la resolució, l’òrgan superior o directiu al qual hi estigui adscrit, emetrà un informe sobre el conflicte de interessos que inclourà una proposta de resolució.

Vacances del personal amb teletreball:


Regla general:

-Els dies hàbils de vacances per any natural s’hauran de gaudir proporcionalment en els dies de prestació de serveis no presencials i la resta, en els dies de prestació de serveis presencial.

Excepció:

-Es poden superar els límits de la regla general en els supòsits següents:

1-Per atendre un familiar de primer o de segon grau per malaltia molt greu o discapacitat.

2-Per ingrés hospitalari de llarga durada d’un familiar de primer o de segon grau o que requereix la necessitat d’una cura directa, contínua i permanent.

Sol·licitud: almenys amb dos mesos d’antelació (s'ha d’aportar documentació acreditativa dels fets al·legats).

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació
Per al supòsit de gaudi excepcional de més de 5 dies hàbils fora del període ordinari: Informe favorable del cap de la unitat