Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Treball Extern/Feina Externa

Es tracta de supòsits de prestació de serveis duits a terme de forma ocasional a una altra unitat externa al centre de treball.

Dins aquest concepte s’inclouen les absències o sortides dins l'horari laboral motivades per reunions, sortides de treball,

cursos, jornades o altres circumstàncies previstes en la normativa relativa a permisos i llicències que afectin el compliment de l'horari.

Normativa

Autonòmica

- Punt 4.4 de l'Acord de Govern d'1 de juny de 2012 pel qual s'aprova la jornada de treball i l'horari general del personal al servei de l'Administració de la CAIB representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals (BOIB núm. 80, de 2 de juny).

- El punt 15 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències (punts 13,14 i 15).

- Art. 40 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

Pel temps indispensable.

Observacions

Qualsevol permís que es produeixi dins la jornada laboral en relació al Personal amb horari general i que suposi no tornar a la feina, s'haurà d'entendre feta fins a les 15 hores (independentment de la compensació per formació establerta diàriament). Per tant, quan es faci la sol·licitud corresponent pel Portal de Serveis al Personal, l'hora de la fi del permís serà com a màxim les 15 hores i el sistema ho computarà així a l'efecte.

En el supòsit d'assistència a reunions i altres tasques relacionades amb el treball, aquesta feina externa si suposa no tornar a la feina i pel mateix motiu abans esmentat, en termes generals s'entendrà feta fins les 15 hores. No obstant això, en el supòsit que la feina externa es perllongui efectivament mes enllà d'aquesta hora (i així es justifiqui), el responsable del control horari de cada conselleria, haurà de marcar com a presencial el període sol·licitat per a que es tinguin en compte la totalitat de les hores reals realitzades fins a les 16.30 (inclosa la compensació per formació establerta diàriament).

Si la feina externa es perllonga més enllà de les 16.30, en el supòsit de personal que ocupa un lloc que tingui atribuïda la dedicació especial (DE), aquestes hores anirien a compte dels trenta minuts acumulats en el còmput mensual i si encara així sobrepassa aquestes, les restants podran tenir la consideració de serveis extraordinaris que es compensaran, com a regla general, amb temps lliure. Quan la feina externa suposa desplaçaments fora de I'illa de residència habitual, en relació a l’activitat a dur a terme, s'aplicarà el mateix criteri que per a la feina externa.

En tot cas els desplaçaments i els temps d'espera no se consideren temps efectiu de treball. Tot això independentment del dret a cobrar la dieta corresponent.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Vistiplau de la persona responsable de la unitat.