Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Trasllat de domicili

"El personal disposa d'un dia hàbil si no implica canvi de municipi de municipi, o tres dies hàbils si implica un canvi de municipi.”

Normativa

Estatal
- Art. 48.b del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.b del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Art. 4 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

- Sense canvi de residència: 1 dia
- Amb canvi de residència: 3 dies

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Còmput: els dies han de ser hàbils (d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015 els dissabtes són dies inhàbils).

Definicions

- “Domicili habitual": és el lloc on el personal té fixat el domicili i en què resideix la major part de l'any.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Constitueixen mitjans de prova, entre d’altres, el certificat de canvi de domicili o d’empadronament. A títol enunciatiu, també podrien constituir mitjans de prova el contracte de lloguer o la factura de l'empresa contractada pel canvi de mobles o estris.