Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Trasllat de domicili

"Té una durada d'un dia hàbil si no implica canvi de municipi de residència, o tres dies hàbils si implica un canvi de municipi.”

Normativa

Estatal
- Art. 48.b del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Autonòmica

- Art. 45.1.b del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-Apartat 2 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

- Sense canvi de residència: 1 dia
- Amb canvi de residència: 3 dies

Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

Còmput: els dies han de ser hàbils (d'acord amb l'article 30.2 de la Llei 39/2015 els dissabtes són dies inhàbils).

Definicions

“Residència”: es considera que és el municipi on està situat el domicili habitual en què es resideix la major part de l'any. Per tant, el permís d'un dia per trasllat de domicili s'entén per canvi de domicili dins el matexi municipi. El permís de tres dies per canvi de domicili implica el canvi de municipi de residència.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Constitueixen mitjans de prova, entre d’altres, el certificat de canvi de domicili o d’empadronament