Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Tractaments de fecundació assistida

"El personal funcionari tindrà dret a absentar-se del lloc de treball per sotmetre's a tècniques de fecundació o reproducció assistida el temps necessari per a la seva realització i el repòs corresponent si s’escau, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques s’han de dur a terme dins de la jornada de treball.


El permís el poden exercir simultàniament els dos progenitors en el cas que ambdós treballin.”

Normativa

Autonòmica


Apartat 7 del punt 3r de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2017 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 23 de juny de 2017 sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències i altres mesures de conciliació del personal funcionari representat en la mesa sectoral de serveis Generals (BOIB núm. 86, de 15 de juliol).

Durada

El temps necessari per a la seva realització i el repòs corresponent si s'escau.
Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

S’ha de justificar prèviament la necessitat de dur a terme les esmentades tècniques dins de la jornada de treball.

El permís el poden exercir simultàniament els dos progenitors en el cas que ambdós treballin.”

Sol·licitud

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

Justificació:
Document justificatiu previ de la necessitat de fer-les dins la jornada de treball i document justificatiu final de la seva realització.