Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Tractaments de fecundació assistida

"El personal funcionari té dret a absentar-se del lloc de treball per sotmetre's a tècniques de fecundació o reproducció assistida el temps necessari per a realitzar-les i efectuar el repòs corresponent si s’escau, prèvia justificació de la necessitat que les esmentades tècniques es duguin a terme dins la jornada de treball.


El permís el poden gaudir simultàniament els dos progenitors en el cas que ambdós treballin.”

Normativa

Autonòmica


- Art. 9 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada

El temps necessari per a la seva realització i el repòs corresponent si s'escau.
Termini màxim per resoldre
3 dies
Efectes del silenci
Estimatori
Observacions

S’ha de justificar prèviament la necessitat de dur a terme les esmentades tècniques dins de la jornada de treball.

El permís el poden exercir simultàniament els dos progenitors en el cas que ambdós treballin.”

Sol·licitud

-A través del Portal de Serveis al Personal

-PDF Model

Justificació:
Document justificatiu previ de la necessitat de fer-les dins la jornada de treball i document justificatiu final de la seva realització.