Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Temps per a la formació (personal laboral)

En compliment de l’article 23.3 de l'Estatut dels treballadors, el personal disposarà de  vint hores anuals de la seva jornada laboral. Si el curs es duu a terme fora de la seva jornada habitual, tindrà dret a la compensació en còmput de treball efectiu.
El personal laboral que cursi estudis acadèmics i de formació o perfeccionament professional té dret a l’adaptació de la jornada ordinària i/o al del seu període de vacances per assistir als cursos, sempre que les necessitats i l’organització del treball ho permetin. També té dret a la concessió de permisos retribuïts per concórrer a exàmens finals, alliberadors i altres proves definitives d’aptitud i d’avaluació en centres oficials, en la forma que estableix aquest conveni.

Normativa

Autonòmica

- Art. 33 del V Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei del’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.