Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Teletreball

Modalitat de prestació en que el treball s’organitza i s’executa fent ús de les tecnologies de la informació i la telecomunicació de manera que una feina que normalment es fa a les dependències de l’Administració s’efectua, parcialment, fora d’aquestes dependències de manera regular.

El personal empleat públic de serveis generals té la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball d’acord amb una sèrie de requisits establerts a la normativa aplicable.

Normativa

- Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny)

- Art. 34 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Durada de la prestació
 • Màxim 1 any i mínim 3 mesos.
 • Prorrogable fins a 18 mesos en total.

Una vegada finalitzat el període màxim de 18 mesos s’haurà de demanar una altra vegada l’inici d’un nou procediment de concessió del teletreball.

Distribució de la jornada

La jornada de treball s’ha de distribuir de manera que:

 • Un màxim de tres dies de cada setmana es prestin de forma no presencial mitjançant la fórmula de teletreball.
 • La resta de temps en jornada presencial.
 • En cap cas no es pot fraccionar la jornada diària per prestar-la en ambdues modalitats.
Requisits
 • Estar en situació de servei actiu o en qualsevol situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball.

- Servei actiu: Es requereix l’acompliment efectiu mínim de sis mesos en el lloc de treball que pretén acomplir mitjançant teletreball o en un altre lloc amb funcions anàlogues, sempre que en el darrer cas ja dugui un mes en el que s’ha d’exercir mitjançant teletreball.

- Situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball:

S’ha d’haver demanat el reingrés al servei actiu.

S’ha d’acreditar que es va acomplir efectivament el lloc reservat durant un mínim de sis mesos, si fa menys de tres anys des que va deixar d’acomplir-lo.

Si fa més de tres anys, a més, s’haurà d’ocupar com a mínim el lloc tres mesos, posteriorment al reingrés, abans d’accedir a prestar-lo en la modalitat de teletreball.

 • Ocupar un lloc de treball, en qualsevol modalitat d’ocupació, que es consideri susceptible de ser prestat en la modalitat de teletreball, un cop analitzades les funcions, les necessitats del servei i les peculiaritats d’organització de cada unitat de treball.

Amb caràcter orientatiu es consideren com a susceptibles de prestació:

Els llocs de treball les funcions dels quals es puguin exercir de forma telemàtica i que no impliquin en cap cas el transport de documentació en paper, que contengui dades confidencials o protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal, com és ara l’elaboració d’informes, normativa, d’estudis, l’assessoria o la correcció i traducció de documents.

 • Personal exclòs:

- El personal que ocupi llocs de treball en oficines de registre, atenció i informació al ciutadà.

- El personal que, per exercir les seves funcions, utilitzi de manera contínua i reiterada documentació oficial en paper que contengui dades confidencials o protegides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

- El personal les funcions del qual comportin necessàriament la prestació de serveis presencials (serveis la prestació efectiva dels quals només queda plenament garantida amb la presència física de la persona empleada pública a les dependències de l’Administració.)

- El personal que ocupi llocs de treball que comportin funcions de direcció, coordinació o supervisió iguals o superiors a caps de servei o assimilats.

- Les secretaries d’alts càrrecs.

 • Aspectes personals i familiars (criteris de preferència art.7 del Decret) per al cas de que hagi una o més persones en la unitat interessades (annex 2). S’hauran d’indicar i acreditar les circumstàncies objecte de valoració.

 • Haver emplenat correctament el qüestionari sobre el curs de l’Escola Balear d’Administració Pública previst a l’article 12 del Decret.

 • Disposar, en la data en què comenci el règim de teletreball, de l’equip informàtic i els sistemes de comunicació d’acord amb el que estableix l’article 11 del Decret (annex 3) i posseir els coneixements imprescindibles, informàtics i telemàtics, que requereixi l’exercici de les funcions i tasques objecte de teletreball.

 • En matèria de Prevenció de Riscs Laborals: exigències relatives a les pantalles de dades, que ha d'aplicar-les correctament, i que compleix mitjançant l'accés al Manual del teletreball i l'obtenció del certificat de l'EBAP.

La persona autoritzada ha d'emplenar el qüestionari d’autocomprovació (annex 4). Una vegada emplenat i signat, s'ha de enviar al Servei de Prevenció juntament amb una còpia de la resolució de concessió de la prestació del servei en règimen de teletreball. (També es pot trametre escanejat a l'adreça serveideprevencio@dgfun.caib.es).

 • No obstant això, també hi ha la possibilitat que la persona teletreballadora autoritzi el Servei de Prevenció a avaluar el lloc de feina amb PVD en el seu domicili i adoptar les mesures preventives adients, enviant una sol·licitud al Servei de Prevenció (serveideprevencio@dgfun.caib.es) on s'indiqui el nom i llinatges de la persona, el DNI, a més d'un telèfon de contacte. Sol·licitud d'avaluació del lloc (annex 5).
Observacions
 • Quant a les vacances: gaudi proporcional art. 35 Decret 7/2020 (vegeu fitxa «vacances»).

 • Quant al gaudi dels assumptes particulars: com a criteri de gestió també s’han de gaudir proporcionalment entre els dies de prestació presencial i els dies de prestació no presencial.

 • Les persones que tenguin concedida una reducció de jornada i obtenguin una autorització per prestar serveis en la modalitat de teletreball han d’aplicar proporcionalment la reducció a la jornada presencial i a la jornada no presencial.

 • Pel que fa al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és de consideració la jornada i l’horari de treball complet corresponent al lloc de treball assignat a la persona subjecta al règim de teletreball.

 • Per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona teletreballadora o quan les necessitats del servei ho justifiquin, es pot modificar l’autorització per prestar el servei en la modalitat de teletreball, mitjançant:

— La redistribució de la jornada de treball entre la forma presencial i no presencial.

— La reducció del nombre de dies setmanals de teletreball.

— La suspensió temporal de la prestació a distància.

 • L'article 12.2 preveu que s'ha de posar a disposició de les persones que hagin de complir les funcions de supervisores un manual relatiu a tècniques d'avaluació, direcció per objectius, planificació i gestió i formes d'acomplir la jornada de treball no presencial.

El Decret no és d’aplicació ni al personal docent ni al personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica, ni al personal laboral de les entitats públiques empresarials, fundacions, consorcis o societats mercantils públiques del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • Durada de la prestació: Màxim un any i mínim 3 mesos, ampliable fins a 18 mesos en total (annex 6)
Termini per resoldre
2 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Sol·licitud
 • Model Annex 1, s’ha d’acreditar que es compleixen els requisits, i aportar la documentació necessària.

 • Informe del o la cap de la unitat de treball de la persona sol·licitant, amb vist i plau del cap de departament, sobre:

- La concurrència dels requisits.

- La cobertura adequada de les necessitats del servei.

- La indicació de la persona que actuarà com a supervisora.

- La distribució de la jornada entre les modalitats presencial i no presencial i els períodes mínims d'interconnexió o la forma d'acordar-los.

- L'aplicació dels criteris per determinar a qui correspon l'autorització, quan hi hagi diverses persones de la mateixa unitat de treball que vulguin prestar el servei mitjançant teletreball.

Si no s'aporta l'informe amb la sol·licitud, la secretaria general o l'òrgan equivalent, en el termini de cinc dies hàbils, ha de requerir al cap o a la cap de la unitat de treball on presta serveis la persona sol·licitant emeti l'informe amb el contingut i el vistiplau esmentat en el termini de deu dies hàbils.

 • Curs de l’EBAP.

- La persona interessada ha de sol·licitar la formació per a la prestació de serveis mitjançant teletreball a través del Portal del Personal.

- En el Portal, ha de clicar l'apartat "Formació de l'EBAP" i "Sol·licitud de cursos", i seleccionar en la llista desplegable del programa de formació el Pla de Formació per al Teletreball.

 • La sol·licitud s’haurà de registrar d’entrada en la conselleria a la qual pertany la persona interessada o en qualsevol de les formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015.

Documents

PDF Annex 1. Sol·licitud.

PDF Annex 2. Aspectes personals i familiars.

PDF Annex 3. Requeriments tècnics.

PDF Annex 4. Qüestionari d'autocomprovació.

PDF Annex 5. Sol·licitud d'avaluació del lloc de treball domiciliari.

PDF Annex 6. Sol·ilcitud pròrroga (fins 18 mesos)

PDF Manual per al personal supervisor