Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Teletreball

El personal empleat públic de serveis generals té la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball d'acord amb una sèrie de requisits establerts a la normativa aplicable."

Normativa

 Autonòmica


- Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny).

Requisits

a) Estar en situació de servei actiu. Això no obstant, també es pot presentar la sol·licitud d’accés a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball des de qualsevol situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball, sempre que s’acrediti l’ocupació mínima prevista en l’apartat b, un cop sol·licitat el reingrés al servei actiu.
b) Acreditar un acompliment efectiu mínim de sis mesos en el lloc de treball que pretén acomplir mitjançant teletreball o en un altre lloc amb funcions anàlogues, sempre que en el darrer cas ja dugui un mes en el que s’ha d’exercir mitjançant teletreball.
En els supòsits en què la sol·licitud es faci des d’alguna situació administrativa que comporti reserva de lloc de treball, un cop demanat el reingrés al servei actiu, s’ha d’acreditar que es va acomplir efectivament el lloc reservat durant un mínim de sis mesos, si fa menys de tres anys des que va deixar d’acomplir-lo. Si fa més de tres anys, a més, s’haurà d’ocupar com a mínim el lloc tres mesos, posteriorment al reingrés, abans d’accedir a prestar-lo en la modalitat de teletreball.
c) Ocupar un lloc de treball, en qualsevol modalitat d’ocupació, que es consideri susceptible de ser prestat en la modalitat de teletreball, un cop analitzades les funcions, les necessitats del servei i les peculiaritats d’organització de cada unitat de treball, d’acord amb els criteris que estableix l’article anterior.
d) Acreditar haver emplenat correctament el qüestionari previst en l’article 12 d’aquest Decret mitjançant un certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública. En cas de no poder lliurar aquest certificat amb la sol•licitud, es podrà
fer durant la tramitació, però, en tot cas, s’haurà d’aportar per iniciar la prestació en la modalitat de teletreball, per la qual cosa en aquests supòsits la resolució d’autorització s’haurà de fer condicionada a aquesta aportació.
e) Disposar, en la data en què comenci el règim de teletreball, de l’equip informàtic i els sistemes de comunicació d’acord amb el que estableix l’article 11.
f) Posseir els coneixements imprescindibles, informàtics i telemàtics, que requereixi l’exercici de les funcions i tasques objecte de teletreball.

Observacions:

-Quan a les vacances: veure fitxa «vacances»

Termini màxim per resoldre
2 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Sol·licitud

Les persones interessades a accedir a la prestació del servei en règim de teletreball l'han de sol·licitar per escrit, amb el model de sol·licitud que s'adjunta. En aquesta sol·licitud s'ha d'al·legar, i si escau, acreditar que es compleixen els requisits, i aportar la documentació necessària.
Aquesta sol·licitud pot anar acompanyada de l'informe del o la cap de la unitat de treball de la qual depengui l'exercici de les funcions de la persona sol·licitant, amb el vist i plau del cap de departament, on es pronunciï sobre:
- La concurrència dels requisits.
- La cobertura adequada de les necessitats del servei.
- La indicació de la persona que actuarà com a supervisora.
- La distribució de la jornada entre les modalitats presencial i no presencial i els períodes mínims d'interconnexió o la forma d'acordar-los.
- L'aplicació dels criteris per determinar a qui correspon l'autorització, quan hi hagi diverses persones de la mateixa unitat de treball que vulguin prestar el servei mitjançant teletreball.

Si no s'aporta l'informe amb la sol·licitud, la secretaria general o l'òrgan equivalent, en el termini de cinc dies hàbils, ha de requerir al cap o a la cap de la unitat de treball on presta serveis la persona sol·licitant emeti l'informe amb el contingut i el vistiplau esmentat en el termini de deu dies hàbils.

-PDF Annex I

-PDF Annex II

-PDF Annex III