Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Serveis extraordinaris (personal funcionari)

Regula el tractament de la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada habituals de treball del funcionari.

Només es presten de forma excepcional:

- Sempre amb autorització prèvia i motivada de la persona titular de la unitat relativa a la impossibilitat material de dur a terme la prestació del servei dins l'horari o la jornada habituals.

- Només es poden fer sense autorització prèvia (motivada posteriorment), en cas de sinistre, emergència, catàstrofe o calamitat pública.

Normativa

Autonòmica

-Art. 2.5 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la CAIB (en la redacció de l’art. 1 del Decret 103/2012, de 21 de desembre, que el modifica).

- Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017 pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions
per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball  (BOIB Núm. 174 - 21/desembre/2021).

-Punt 16 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències

Observacions

-Com a regla general: aquests serveis no es retribueixen, sinó que es compensen amb temps de descans.

No es pot exigir la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada reduïda, llevat que hi hagi una necessitat excepcional.

L’article 6.2 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i les successives lleis de pressuposts de la CAIB han suspès la possibilitat de retribuir el serveis extraordinaris excepte per als col·lectius que determini el Consell de Govern i únicament quan la compensació amb temps de descans resulta incompatible amb les necessitats del servei.

Forma de compensació de les hores extraordinàries:


1-La compensació amb hores/temps l’ha d’autoritzar la secretaria general corresponent.

2-El gaudi està condicionat a les necessitats del servei.

3-Es pot compensar en dies (si s’han prestat serveis pel temps suficient) o en hores, com una reducció de la jornada, a l’inici o a l’acabament, encara que sobrepassi la part flexible.

4-S’ha de dur a terme en els sis mesos següents a la realització dels serveis

extraordinaris, amb autorització del secretari general.

5-Còmput d’hores:

- Fora de la jornada normal: 1,5 h per 1 hora treballada.

- En horari nocturn o jornada festiva: 2 h per 1 hora treballada.

6-En el supòsit de personal que ocupa llocs de treball amb DE, no tindrà la consideració de serveis extraordinaris el temps requerit per completar la jornada a què es referix el punt 10 c de la Instrucció1/2017 ("c. Es podrà requerir el personal que tingui atribuïda dedicació especial (DE) al seu lloc de treball per completar la jornada de treball, sempre que estigui justificat i motivat per necessitats del servei; d. En cap cas el personal amb dedicació especial (DE) podrà generar serveis extraordinaris si aquest requeriment es fa per a la prestació del servei dins la part flexible de la jornada").

7-Si el requeriment es perllonga més enllà dels trenta minuts acumulats en còmput mensual, les restants podran tenir la consideració de serveis extraordinaris que es compensaran, com a regla general, amb temps lliure.


8-Amb relació al personal amb HE, els serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada de treball, requeriran, d'una banda, la justificació del supòsit excepcional del servei extraordinari, i d'altra la justificació que no s'ha pogut preveure en la planificació corresponent.

Excepcions a la suspensió de concessió

Actualment estan exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada habituals de treball els col·lectius de personal funcionari següents:

- Facultatius superiors, facultatius tècnics i agents de medi ambient amb funcions d'extinció d'incendis.

- Personal adscrit al Departament d'Emergències de la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d'emergències.

- Personal adscrit al Gabinet de la Presidència.

- Xofers de la presidenta i dels consellers.

- Personal adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic amb funcions d'operativa i manteniment de la xarxa i dels sistemes informàtics corporatius.

- Personal adscrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació amb funcions d'inspecció o laboratori.

- Personal facultatiu superior que té funcions relacionades amb el Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, només en els casos en què s'hagi declarat un cas d'alerta sanitària i durant el temps que duri.

- Personal adscrit a l'Agència Tributària de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats en la campanya Renda Àgil durant els mesos de maig, juny i juliol de cada any.

- Personal funcionari de Ports de les Illes Balears en els supòsits següents: personal de ports de gestió directa que hagi de prestar serveis fora de l'horari o jornada habitual de feina per complicacions derivades d'operatives de vaixells, motius d'emergència i tasques de control i vigilància d'activitats puntuals de tercers en l'àmbit portuari, així com el personal de les oficines centrals en relació amb les incidències amb els sistemes de reserves en línia i activitats no estructurals com l'assistència a fires nàutiques o altres tasques de representació i aquelles tasques que, tot i ser estructurals, demanen puntualment càrregues extraordinàries de feina com la tramitació de concessions administratives derivades de l'aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i les obres excepcionals de consolidació de ports derivades de les mancances d'inversió dels darrers anys de crisi.

- Personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Universitat en relació, exclusivament, amb les tasques de baremació i introducció de dades per actualitzar el Registre general d'activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears que derivin de les convocatòries de borses de personal interí.

- Personal tècnic de prevenció de riscos laborals adscrit a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria només en els casos en què són requerits pel Centre d'Emergències 112 per investigar accidents laborals molt greus, greus, múltiples i mortals.

- Personal adscrit a la Direcció General de Planificació i Serveis Socials i a la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació que du a terme funcions relacionades exclusivament amb la gestió i la tramitació de la renda social garantida i de les prestacions de dependència i no contributives.

- Personal adscrit al Servei d'Atenció a la Ciutadania de la Secretaria General de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

- Personal funcionari adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques per dur a terme el Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.

- Personal adscrit al Servei d'Inspecció del Transport Terrestre de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

- Personal funcionari adscrit a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d'execució del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.

- Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es mobilitzi per part del director del pla de protecció civil activat, des del nivell 2, per fer tasques de suport a la intervenció, de control de la situació, de protecció, i de recuperació i restabliment dels danys produïts a causa d'una emergència de protecció civil.

- Personal funcionari adscrit a les oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de cada any.

- Personal funcionari adscrit al Servei d'Inspecció Mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears que du a terme funcions relacionades amb la valoració de la discapacitat, durant el període de col·laboració amb la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que du a terme tasques per pal·liar els efectes derivats de la situació ocasionada pel COVID-19.

- Personal funcionari de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors que duu a terme funcions relacionades exclusivament amb l'elaboració de l'Avantprojecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de cada any.

- Personal funcionari de l'Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que dugui a terme tasques relacionades amb la planificació, la preparació, la redacció i l'aprovació de projectes, inclosos els projectes d'execució de qualsevol tipus, que s'hagin de finançar amb qualsevol dels fons esmentats en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

- Personal funcionari adscrit a la Direcció General d'Habitatge de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge encarregat de la tramitació de les ajudes per al lloguer d'habitatges.

- Personal de l'Escola Balear d'Administració Pública que formi part del Servei de Selecció i Provisió o li doni suport i de la conselleria competent en matèria de funció pública que doni suport al Servei esmentat, en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats durant la preparació i el desenvolupament del procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2018, 2019 i 2020 i als processos d'estabilització d'ocupació temporal.

Conceptes

- Horari nocturn: entre les 22.00 h i les 06.00 h

- Jornada festiva: la jornada feta en diumenge o en dies festius segons el calendari laboral de la CAIB.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Autorització prèvia i motivada del titular de la direcció general, secretaria general o òrgan equivalent.