Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Serveis extraordinaris (personal funcionari)

Regula el tractament de la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada habituals de treball del funcionari.

Només es presten de forma excepcional:

- Sempre amb autorització prèvia i motivada de la persona titular de la unitat relativa a la impossibilitat material de dur a terme la prestació del servei dins l'horari o la jornada habituals.

- Només es poden fer sense autorització prèvia (motivada posteriorment), en cas de sinistre, emergència, catàstrofe o calamitat pública.

Normativa

Autonòmica

-Art. 2.5 del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la CAIB (en la redacció de l’art. 1 del Decret 103/2012, de 21 de desembre, que el modifica).

-Acord de Consell de Govern de 10 d'octubre de 2018 de modificació de l'Acord de 3 de febrer de 2017 pel qual s'estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o la jornada habituals de treball (BOIB núm. 127, de 13 d'octubre).

-Punt 16 de la Instrucció 1/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o al òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d'entrades i sortides, el compliment de l'horari i les justificacions de les absències

Observacions

-Com a regla general: aquests serveis no es retribueixen, sinó que es compensen amb temps de descans.

No es pot exigir la realització de serveis extraordinaris fora de la jornada reduïda, llevat que hi hagi una necessitat excepcional

Forma de compensació de les hores extraordinàries:


1-La compensació amb hores/temps l’ha d’autoritzar la secretaria general corresponent.

2-El gaudi està condicionat a les necessitats del servei.

3-Es pot compensar en dies (si s’han prestat serveis pel temps suficient) o en hores, com una reducció de la jornada, a l’inici o a l’acabament, encara que sobrepassi la part flexible.

4-S’ha de dur a terme en els sis mesos següents a la realització dels serveis

extraordinaris, amb autorització del secretari general.

5-Còmput d’hores:

- Fora de la jornada normal: 1,5 h per 1 hora treballada.

- En horari nocturn o jornada festiva: 2 h per 1 hora treballada.

6-En el supòsit de personal que ocupa llocs de treball amb DE, no tindrà la consideració de serveis extraordinaris el temps requerit per completar la jornada a què es referix el punt 10 c de la Instrucció1/2017 ("c. Es podrà requerir el personal que tingui atribuïda dedicació especial (DE) al seu lloc de treball per completar la jornada de treball, sempre que estigui justificat i motivat per necessitats del servei; d. En cap cas el personal amb dedicació especial (DE) podrà generar serveis extraordinaris si aquest requeriment es fa per a la prestació del servei dins la part flexible de la jornada").

7-Si el requeriment es perllonga més enllà dels trenta minuts acumulats en còmput mensual, les restants podran tenir la consideració de serveis extraordinaris que es compensaran, com a regla general, amb temps lliure.


8-Amb relació al personal amb HE, els serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada de treball, requeriran, d'una banda, la justificació del supòsit excepcional del servei extraordinari, i d'altra la justificació que no s'ha pogut preveure en la planificació corresponent.

Amb caràcter excepcional es pot autoritzar la prestació de serveis extraordinaris efectius fora de l'horari o la jornada habituals de treball als col·lectius de funcionaris següents:

- Personal de l’Escola Balear d’Administració Pública i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques que formi part del Servei de Selecció i Provisió, o hi doni suport, en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats durant la preparació i el desenvolupament del procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017.


-Personal funcionari de la Conselleria d’Educació i Universitat en relació, exclusivament, amb les tasques de baremació i introducció de dades per actualitzar el Registre general d’activitats de formació permanent del professorat de les Illes Balears que derivin de les convocatòries de borses de personal interí.


- Personal tècnic de prevenció de riscs laborals adscrit a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, només en els casos en què són requerits pel Centre d’Emergències 112 per investigar accidents laborals molt greus, greus, múltiples i mortals.


- Personal adscrit a la Direcció General de Planificació i Serveis Socials i a la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació que du a terme funcions relacionades exclusivament amb la gestió i la tramitació de la renda social garantida i de les prestacions de dependència i no contributives.


- Personal adscrit al Servei d’Atenció a la Ciutadania de la Secretaria General de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.


- Personal funcionari adscrit al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears en relació amb les tasques per dur a terme el Pla d’Actuació per a l’Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020.


- Personal adscrit al Servei d’Inspecció del Transport Terrestre de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.


- Personal funcionari adscrit a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius que es designi per dur a terme cada un dels projectes d’execució del Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023.


- Personal funcionari adscrit a les oficines d’atenció al públic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears durant els mesos d’octubre,

novembre i desembre de cada any.


- Personal funcionari de l’Administració autonòmica i dels ens del sector públic instrumental autonòmic que es designi per dur a

terme tasques de recuperació i rescabalament dels danys produïts per les fortes pluges produïdes el 9 d’octubre de 2018.

Conceptes

- Horari nocturn: entre les 22.00 h i les 06.00 h

- Jornada festiva: la jornada feta en diumenge o en dies festius segons el calendari laboral de la CAIB.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

Autorització prèvia i motivada del titular de la direcció general, secretaria general o òrgan equivalent.