Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció de jornada per problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent

“1. El personal funcionari té dret a sol·licitar una reducció de jornada de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb la reducció proporcional de retribucions, en el supòsit que pateixi problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent".

Normativa

Autonòmica

-Art. 119.2 f de la LFPCAIB.

-Art. 15 i art. 16 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Observacions

Criteris generals de la reducció de jornada

Tindrà la consideració d’inici i final de la jornada la jornada de concurrència obligada que cada persona treballadora tingui en cada cas.

La jornada reduïda es computa com a jornada completa a l'efecte de reconeixement d'antiguitat, sense perjudici del règim aplicable als efectes de cotització en matèria de protecció social.

La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat retribuïda durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

Sol·licitud:

-PDF Model

Justificació:

Informe mèdic

Termini màxim per resoldre:
1 mes
Efectes del silenci
Estimatori