Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció voluntària de la jornada

"Fins al 31 de desembre de 2019, el personal funcionari i laboral fix pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d'un terç, amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no afecti les necessitats del servei, apreciada mitjançant una resolució motivada de l'òrgan corresponent."

Normativa

- Art. 26 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.

Durada

Un màxim d'1/3 de la jornada, només fins a 31-12-2019.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

- Disminució proporcional corresponent de retribucions.

- Condicionat a les necessitats del servei. Si bé la denegació per aquesta causa s'ha d'apreciar mitjançant una resolució motivada de la secretaria general.

- La concessió és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

- Als efectes de compliment horari, s'ha de tenir en compte la Instrucció 1/2013.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se'n requereix.