Torna

Manual de permisos, vacances, llicències i jornada

Reducció voluntària de la jornada

"Fins al 31 de desembre de 2022, el personal funcionari i laboral fix de serveis generals pot sol·licitar la reducció de jornada, fins a un màxim d'un terç, amb la reducció proporcional corresponent de retribucions, sempre que no afecti les necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució motivada de l'òrgan corresponent. La concessió d'aquesta reducció, que és discrecional, no presuposa l'autorització per contractar o nomenar personal temporal substitut."

Normativa

- Art. 26 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Durada

Un màxim d'1/3 de la jornada, només fins a 31-12-2022.

Termini màxim per resoldre
10 dies
Efectes del silenci
Desestimatori
Observacions

- Disminució proporcional corresponent de retribucions.

- Condicionat a les necessitats del servei. Si bé la denegació per aquesta causa s'ha d'apreciar mitjançant una resolució motivada de la secretaria general.

- La concessió és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat durant l'horari que ha estat objecte de reducció.

- Als efectes de compliment horari, s'ha de tenir en compte la Instrucció 1/2013.

Sol·licitud

- A través del Portal de Serveis al Personal
- PDF Model

Justificació

No se'n requereix.